Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1.Název

Obec Štítina 


2. Důvod a způsob založení

Obec Štítina vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.

Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 


3. Organizační struktura

Samospráva:

Zastupitelstvo - 9 členů

Státní správa:

Štěpán Koník - starosta

Ing. Radek Malohlava - místostarosta

Martin Jančura - referent

Ing. Jana Šimečková - referent

Martina Vlčková - referent 


4. Kontaktní spojení

Obec Štítina

Hlavní 68

747 91  Štítina

Telefon: 553 677 111
Kancelář starosty: 553 677 123 
Fax: 553 677 104 
E-mail: epodatelna@stitina.cz
Internet. stránky: www.stitina.cz

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Obec Štítina

Hlavní 68

747 91  Štítina

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Štítina

Hlavní 68

747 91  Štítina

4.3. Úřední hodiny

Pondělí    8.00 - 12.00       12.30 - 17.00
Středa     8.00 - 12.00       12.30 - 17.00

4.4. Telefonní čísla

Kancelář
Tel: 553 677 111
Fax: 554 677 104 
Kancelář starosty
Tel: 553 677 123
e-mail: starosta@stitina.cz

4.5. Čísla faxu

Fax: 553 677 104

4.6. Adresa internetové stránky

www.stitina.cz

4.7. Adresa e-podatelny

epodatelna@stitina.cz

4.8. Další elektronické adresy

starosta@stitina.cz

obec@stitina.cz

stitina@stitina.cz

4.9. Datová schránka

pcqb2jx 


5.Bankovní spojení

ČSOB, a.s., pobočka Opava

číslo účtu/kód banky: 274901172/0300


6. IČ0

00300764 


7. DIČ

obec není plátcem DPH 


8. Dokumenty

8.1. Seznamy hl. dokumentů

- Cíle zastupitelstva obce pro období 2017-2016
- Územní plán obce
- Vydané obecně závazné vyhlášky
- Požární řád
- Informace občanům, jak se chovat při mimořádných událostech
Uvedené dokumenty k nahlédnutí v kanceláří Obecního úřadu Štítina

8.2. Rozpočet


Rozpočet na rok 2012

Rozpočet na rok 2013

Rozpočet na rok 2014

Rozpočet na rok 2015

Rozpočet na rok 2016 

Rozpočet na rok 2017


9. Žádosti o informace

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 


10. Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání 


11. Opravné prostředky

Opravné prostředky


12. Formuláře

Veškeré formuláře jsou k dispozici na Obecním úřadu Štítina.

Přihláška k místnímu poplatku za komunální odpad - zobrazit

Přiznání k poplatků ze psů - zobrazit

Žádost - přeplatek komuniální odpad - zobrazit

Žádost - přeplatek za psi - zobrazit


13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Informace o řešení životní situace Vám budou poskytnuty v kanceláři Obecního úřadu Štítina.

Informace jsou také k dispozici na www stránkách Moravskoslezského kraje 


14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

14.2. Vydané právní předpisy

Obecně závazné vyhlášky obce 


15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy

sazebník úhrad

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností. 


16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

---

16.2. Výhradní licence

V současné době nejsou obcí Štítina poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 


17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2008 - zobrazit

Výroční zpráva za rok 2009 - zobrazit

Výroční zpráva za rok 2010 - zobrazit

Výroční zpráva za rok 2011 - zobrazit

Výroční zpráva za rok 2012 - zobrazit

Výroční zpráva za rok 2013 - zobrazit
 


 Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 

rok 2013

Žádost ve věci stavebních projektů na rok 2013 - odpověď

Žádost ve věci odměn zastupitelů a platů vyplacených v roce 2012 - odpověď

Žádost ve věci subjektů poskytujících služby v oblasti nakládání s odpady a péče o veřejnou zeleň - odpověď

Žádost ve věci lípy roustoucí na parc. č. 968/1 a způsobených škod - odpověď

rok 2014

Žádost o záznam z jednání ZO dne 11.12.2013 a právní rozbory ke správnímu řízení ve věci komunikace v lokalitě Záhumenní - odpověď

Žádost ve věci stavebních projektů na rok 2014 - odpověď

Žádost ve věci záplavového území podél vodního toku Sedlinka - odpověď


Aktualizováno 23. 1. 2017