Výzva k předkládání žádosti o dotaci

v souladu se Zásadami pro užití neinvestičních prostředků  z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kutturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

Výzva k předkládání žádosti o finanční příspěvek - zde

Vyhlášení dotačního programu - zde

Zásady pro užití neinvestičních dotací - zde

Podmínky pro přiznání příspěvku - zde

Žádost o zařazení do programu - zde

Čestné prohlášení - zde

Barevná fotodokumentace současného stavu - zde

Plná moc (v případě zmocnění k zastoupení) - zde

Čestné prohlášení - zde

Legenda vlastnictví - zde

Formulář vyúčtování finančního příspěvku - zde

Žádost o státní dotaci MK - zde


Zveřejněno 29. 1. 2020