Zaměstnanci obecního úřadu

Starosta obce

Karel Ulrich 
e-mail: starosta@stitina.cz

Místostarosta obce

Mgr. Martina Slaninová
 e-mail: mistostarosta@stitina.cz

Referát finanční, vnitřních věcí a správa majetku:

Martin Jančura

- poskytování příspěvků na sportovní, kulturní a humanitární akce
- rozpočet obce, likvidace faktur
- vedení účetnictví
- vedení podkladů souvisejících s oznamovací povinností při pořádání kulturně-společenských akcí
- vedení ohlašovny, vedení celkové evidence občanů
- hřbitovnictví, smuteční síň

Referát sociální a zdravotní, odpadové hospodářství:

Ing. Jana Šimečková

- ověřování podpisů a vidimace
- vedení pokladního deníku a pokladny
- správa místních a správních poplatků
- obsluha kopírovacího stroje
- místní knihovna s internetem
- odpadové hospodářství, výdej igelitových pytlů na odpad 

Referát vnitřních věcí, referát výstavby a životního prostředí:

Martina Vlčková
- podatelna, e-podatelna, příjem a evidence pošty,
- úřední deska
- vedení spisové služby, archivace dokladů
- ověřování podpisů a vidimace
- Czech point

- na úseku výstavby:
- vydávání písemných vyjádření a stanovisek ke všem stavebním záměrům občanů a organizací na území obce v návaznosti na zpracovaný územní plán obce
- zpracování veškerých podkladů pro činnost stavební
- příprava veškerých podkladů, doplňků a změn pro vyhotovení územního plánu
- zvláštní užívání místních komunikací

- na úseku životního prostředí a ochrany přírody:
- vedení evidence žádostí na kácení stromů, vydávání rozhodnutí na kácení stromů rostoucích mimo les


Aktualizováno 2. 11. 2018