Prof. PhDr. Arnošt Lamprecht

foto Prof. PhDr. Arnošt Lamprecht* 19.10.1919 Štítina
+ 2.5.1985

- univerzitní profesor, bohemista 

Dialektolog, představitel historické fonologie; proděkan fakulty a prorektor univerzity, vedoucí katedry českého jazyka, slovanské, indoevropské a obecné jazykovědy na Filozofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Brně, externí vedoucí brněnské pobočky Ústavu pro jazyk český Československé akademie věd, od roku 1955 člen redakce časopisu Slovo a slovesnost; narodil se v rodině zedníka, po absolvování opavského gymnázia začal roku 1938 studovat filologii na brněnské filozofické fakultě, byl žákem F. Trávníčka, B. Havránka, A. Kellnera a V. Machka, po ukončení druhé světové války se na fakultu vrátil a studoval zde češtinu a ruštinu, v roce 1945 vstoupil do KSČ, v letech 1947-1949 učil na brněnských gymnáziích, poté byl povolán zpět na fakultu jako asistent slovanského semináře, v roce 1957 byl jmenován docentem a v roce 1962 profesorem českého jazyka a srovnávací jazykovědy; zabýval se srovnávací slovanskou jazykovědou a dialektologií, při zpracování nářečního materiálu uplatňoval jazykově-zeměpisnou metodu i systémový přístup, zajímal se o stav a historii pomezních nářečích, konfrontoval nářeční systémy se systémem spisovného jazyka, a to v aspektu synchronním i diachronním, věnoval se také historické fonologii, dokázal vyložit z vnitřních rozporů příčiny fonologických změn a odhalit jejich důsledky pro mikrosystémy hierarchicky nadřazené.

Vychoval stovky studentů, doktorandů a vědeckých aspirantů. Ke své rodné Štítině a svému Slezsku se hlásil po celý život.

Bibl.: Středoopavské nářečí. SPN, Praha 1953; Slovník středoopavského nářečí. Krajské nakladatelství v Ostravě, Ostrava 1963; České nářeční texty. SPN, Praha 1976; spolu s D. Šlosarem a J. Bauerem Historický vývoj češtiny: hláskosloví, tvarosloví, skladba. SPN, Praha 1977; spolu s D. Šlosarem a J. Bauerem Historická mluvnice češtiny. SPN, Praha 1986; Praslovanština. Univerzita J. E. Purkyně, Brno 1987. Liter.: Grepl M., Za profesorem Arnoštem Lamprechtem, NŘ 68, 1985, s. 262-265; Večerka R., Za profesorem Arnoštem Lamprechtem, SaS 46, 1985, s. 340-342.


Zveřejněno 21. 1. 2008
Aktualizováno 16. 1. 2018