Vyhlášky a nařízení obce

Směrnice obce Štítina9. 12. 2021

upravující pravidla pro používání symbolů obce - zobrazit

Obecně závazná vyhláška č.3/20219. 12. 2021

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství - zobrazit

Obecně závazná vyhláška č.2/20219. 12. 2021

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Štítina - zobrazit

Obecně závazná vyhláška č.1/20219. 12. 2021

kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce Štítina - zobrazit

Obecně závazná vyhláška obce Štítiny č. 1 / 202014. 5. 2020

o místním polatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - zobrazit

Obecně závazná vyhláška č.4/201916. 12. 2019

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství - zobrazit

Obecně závazná vyhláška č. 2/201916. 12. 2019

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálnch odpadů - zobrazit

Obecně závazná vyhláška obce Štítina č. 3/201714. 12. 2017

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálníh odpadů - zobrazit

Obecně závazná vyhláška obce Štítiny č.2/201612. 12. 2016

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - zobrazit

Obecně závazná vyhláška obce Štítiny č. 1 / 20169. 9. 2016

o nočním klidu a regulaci hlučných činností - zobrazit

Obecně závazná vyhláška Obce Štítina č. 4/201510. 12. 2015

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - zobrazit

Obecně závazná vyhláška Obce Štítina č. 3/201510. 12. 2015

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Štítiny - zobrazit

Obecně závazná vyhláška Obce Štítina č. 2/201525. 6. 2015

o nočním klidu a reguleci hlučných činností - zobrazit

Obecně závazná vyhláška Obce Štítina č. 1 / 201530. 4. 2015

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Štítiny -zobrazit

Obecně závazná vyhláška Obce Štítina č. 4/201416. 12. 2014

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - zobrazit

Obecně závazná vyhláška Obce Štítina č. 3/201416. 12. 2014

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním materiálem na území obce Štítina - zobrazit

Obecně závazná vyhláška Obce Štítina č. 2/201421. 8. 2014

o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 18/2002, o závazné části územně plánovací dokumentace obce Štítina - zobrazit

Obecně závazná vyhláška Obce Štítina č. 1 / 201423. 6. 2014

o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 5/1997, o vytvoření a použití účelového fondu obce v rámci Programu poskytování státních půjček na opravu bytového fondu pro rok 1997 určeného pro obce postižené záplavami a o postupu poskytování úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů poškozených záplavou - zobrazit

Obecně závazná vyhláška Obce Štítiny 6/201313. 12. 2013

 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - zobrazit

Obecně závazná vyhláška Obce Štítiny č. 4/201322. 8. 2013

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství - zobrazit

příloha - zobrazit

Obecně závazná vyhláška Obce Štítiny č. 3/201322. 8. 2013

o zrušení obecně závazné vyhlášky č.4/2010 o místním poplatku ze vstupného - zobrazit

Obecně závazná vyhláška Obce Štítiny č. 2/201322. 8. 2013

o zrušení obecně závazné vyhlášky č.5/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj - zobrazit

Obecně závazná vyhláška Obce Štítina č. 1 / 201325. 6. 2013

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje užívání zábavní pyrotechniky v obci Štítina - zobrazit

Obecně závazná vyhláška č.2/201213. 12. 2012

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - zobrazit

Obecně závazná vyhláška obce Štítina č.2/201121. 4. 2011

o stanovení systému shromažďování, sběru , přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Štítina - zobrazit

Obecně závazná vyhláška č. 3/20109. 12. 2010

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství - zobrazit

Dodatek č.2 zřizovací listiny Základní školy Štítina12. 1. 2010

Dodatek č. 2 zřizovací listiny ze dne 1.10.2002, příspěvkové organizace, Základní školy generála Heliodora Píky a Mateřské školy Štítina ze dne 26.10.2209 - zobrazit

Dododa12. 1. 2010

o společném spádovém obvodu k zajištění povinné školní docházky - zobrazit

Dodatek zřizovací listiny12. 1. 2010

Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní školy generála Heliodora Píky Štítina - zobrazit

Obecně závazná vyhláška č. 1 / 200512. 1. 2010

kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy - zobrazit

Zřizovací listina12. 1. 2010

Základní škola generála Heliodora Píky, okres Opava, příspěvková organizace - zobrazit

Obecně závazná vyhláška č.18/200212. 1. 2010

ze dne 3.7.2002 o závazné části územně plánovací dokumentace obce Štítina - zobrazit

Řád veřejného pohřebiště13. 3. 2008

Opatření

 

Zastupitelstvo obce Štítina na svém zasedání dne 28.5.2002 schválilo a vydává podle § 102 odst. 3, v souvislosti s § 84 ods. 4, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích/obecní zřízení/ ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb., v souladu s ustanovením § 19
citovaného zákona

Řád veřejného pohřebiště


Čl. 1
Úvodní ustanovení

1. Řád upravuje provoz pohřebiště na k.ú. Štítina, parcele č. 290/1

2. Řád veřejného pohřebiště upravuje správu a provoz pohřebiště obce Štítina práva a povinnosti osob, kterým svědčí právo nájmu místa na pohřebištích, dále osob, které zde vykonávají objednané činnosti, a návštěvníků pohřebišť, to vše v souladu se zákonem č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví, v platném znění.

3. Ustanovení tohoto řádu se vztahuje na veřejné pohřebiště, zřízení obcí Štítina.

4. Vysvětlení pojmů:

veřejné pohřebiště – dále jen pohřebiště
veřejného pohřebiště – dále jen řád
zákon č. 256/2001., o pohřebnictví, v platném znění – dále jen zákon

5. Provozovatele a správcem pohřebiště je obec Štítina, zastoupena starostou obce, IČO 00300764, se sídlem Štítina, ul.Hlavní 68, 747 91

Čl. 2
Provozní doba pohřebiště

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví takto: pondělí až neděle 7 – 19 hodin.

 

 

Čl. 3
Pořádek na pohřebišti

1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých veřejnosti, tj. zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, používat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.

2. Na pohřebišti je možné zdržovat se pouze v provozní době pohřebiště stanovené v čl. v čl. 2 tohoto řádu.

3. Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.

4. Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.

5. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.

6. Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může správce pohřebiště z oprávněných důvodů / terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace atd./ na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.

7. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.

8. Svítilny a svíčky je možno na pohřebištích rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. V odůvodněných případech může správce pohřebiště používání otevřeného ohně /svíček aj./ omezit nebo zakázat.

9. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálech pohřebišť pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebiště a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebišť.

10. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa, pokud je na pohřebišti zavedeno třídění odpadu, je nutno tato opatření respektovat.

11. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem pohřebiště ani provádět stavební úpravy okolí hrobového místa – dláždění.

12. Pořádání pietních a vzpomínkových akci na pohřebišti je možné jen s předchozím písemným souhlasem správce pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu/zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů/.

13. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.

14. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.

 


Čl. 4
Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

Správce pohřebiště poskytuje zejména následující služby:
a) výkopové práce související s pohřbením a exhumací,
b) pohřbívání,
c) provádění exhumací,
d) ukládání zpopelněných lidských pozůstatků,
e) pronájem hrobových míst,
f) vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků,
g) správu a údržbu pohřebiště, včetně zajišťování provozu, obsluhy a propůjčování obřadní síně, údržbu komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště, včetně zajišťování likvidace odpadu.

 

Čl.5
Povinnosti a činnost správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst

1. Správce pohřebiště je povinen:
a) předat nájemci hrobové místa / dále jen „nájemce/ k užívání vyznačené hrobové místo
b) umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku 9,
c) umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelné pohromy, bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště – v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu, dojde- li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.
2. Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok individuální umístění mimo vymezený prostor


Čl. 6
Povinnosti nájemce hrobového místa

Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto:
1. Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanoveními článku 9, před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas správce pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny, má-li být zřízena hrobka, předat správci pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora záměru, po dokončení hrobky požádat správce pohřebiště o jména a adresy realizátora záměru, po dokončení hrobky požádat správce pohřebiště o její technické převzetí a řídit se pokyny vydanými správcem pohřebiště k trvalému užívání hrobky.

2. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:
a) nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa,
b) zajistit aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob,
c) odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště,
d) neprodleně zajistit opravy hrobového zřízení, pokud je narušena jeho stabilita, a ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek dalších osob, pokud tak nájemce neučiní, je správce pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.


3. Lavičky instalovat pouze se souhlasem správce pohřebiště a udržovat je v řádném stavu, takové lavičky mohou používat všichni návštěvníci pohřebiště.

4. Do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové veřejné zeleně, zasahovat pouze s předchozím písemným souhlasem správce pohřebiště, který může ve svém souhlasu stanovit podmínky výsadby a regulace veřejné zeleně.

5. Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst. 9 zákona.

6. Oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona.

7. Strpět číselné označení hrobů provedené správcem pohřebiště způsobem obvyklým na daném pohřebišti nebo jeho části.

8. Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládání s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s čl. 7 tohoto řádu.

9. Zdržovat se na pohřebišti pouze v provozní době stanovené v čl. 2 tohoto řádu.

Čl. 7
Ukládání lidských pozůstatků a zpopelnění lidských ostatků
jejich exhumace

1. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze osoba, které k tomu byl udělen správcem pohřebiště předchozí písemný souhlas. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací

2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen s předchozím písemným souhlasem správce pohřebiště a způsobem, který stanoví.

3. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jména zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.

4. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů,, jako dřevěné pilin, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity toxické látky.

5. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka, nebo kovové s nepropustným dnem.

6. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce pohřebiště provádět pouze se souhlasem okresního hygienika.


Čl. 8
Tlecí doba

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 15 let.
 

Čl. 9
Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:
a) základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 600mm.
b) Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečné únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti, např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, případně cihelného zdiva apod.
c) Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů
d) Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny
e) Při stavbě na svahovité terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno.

 

2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:
a) Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví/maximálně však 260 cm/.
b) Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů/např. cihly/, pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difúzní zátka.
c) Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm a musí být izolovány přizdívkou, včetně impregnačních nátěrů.
d) Dno hrobky může být bez betonového pokryvu/pouze kopaná zemina/. V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.
e) Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.
f) Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.
g) Kovové prvky v hrobce / traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče /musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.
h) Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm /podle velikosti rakví/.
i) Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován.
j) Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka nebo umístit neprodyšně uzavírající hrobku se spárami vytmelenými trvalými tmely.
k) Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1m2.
l) Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů musí být ostaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě.

3. Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit:
a) dobu výstavby hrobky
b) zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova,
c) požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště,
d) podmínky používání komunikace pohřebiště,
e) způsob skladování materiálů odpadů a jejich likvidace,
f) povinnost dozoru při výstavbě,
g) průběžné a závěrečné kontroly postupu prací.

4. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit:
a) druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce,
b) způsoby a cyklus revizí hrobky.

5. Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebiště povinen archivovat.

6. Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky stanovené správcem pohřebiště, zejména
a) respektovat důstojnosti a místa a omezení hlučných prací,
b) neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům,
c) nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst,
d) zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně.

7. Po ukončení prací a na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

 

Čl. 10
Sankce

Porušení tohoto opatření bude postihováno podle zákona o přestupcích, zákona o obcích a zákona o pohřebnictví a o změně některých zákonů.

Toto opatření nabývá účinnosti 1.7.2002


Alena Žurková v.r Štěpán Koník v.r
místostarosta . starosta obce

 

vyvěšeno : 4. 7. 2002
sňato : 24. 7. 2002