rok 2007

Usnesení č. 12 (12. 12. 2007)22. 1. 2008


USNESENÍ č.12
Zastupitelstva obce Štítina
ze dne 12. prosince 2007
______________________


Přítomno: od 17ºº hod 6 členů / od 18³º hod 7 členů
Omluveni : MUDr. Kateřina Šimečková, Zdeněk Šimeček

ZASTUPITELSTVO OBCE PO PROJEDNÁNÍ:
_______________________________________


1.SCHVALUJE:

1.1. Představený návrh webové aplikace obce Štítina od p. Radima Steuera, GD Studio, ul. Polní 27b, 746 01 Opava. Cena díla : 10.000,-Kč
/hlasování - 6 pro/

1.2. V souladu s § 13 zákona č.250/2000 Sb., pravidla rozpočtového provizoria obce na rok 2008. Měsíční výdaje na jednotlivých kapitolách nesmí přesáhnout jedné dvanáctiny celkové roční částky za rok 2007.
/hlasování – 6 pro/

1.3. Na základě žádosti Bc. Daniela Broďáka, ul. Komenského č. 237, Štítina a manželů Dany a Jiřího Baranových , ul. Komenského 3, Štítina (dále jen nájemci) Dodatky nájemních smluv ze dne 19.8.2002 na pronájem části obecního pozemku parc.č. 65/3, kde v článku IV – nájemní vztahy se prodlužuje na dobu tj. Do 31.12.2012.
V článku V. Smluvní strany se dohodly, že roční nájemné bude činit : 250,-Kč. (slovy : dvěstěpadesátkorunčeských) – dosud 200,-Kč. Zbývající ujednání nájemních smluv zůstávají beze změn! Pronajímatel – obec Štítina, připomíná, že pronajaté pozemky lze užívat pouze jako zahradu !!
/hlasování - 6 pro/

1.4. Rozpočtové opatření č.5
výdaje : 127.449,-Kč
Platba za služby : zajištění technicko-administrativní asistences realizací projektu v roce 2007.
/hlasování -6 pro/

1.5. Smlouva na zajištění asistence s realizací podpořených projektů mezi obci Štítina a Media Content Experts s.r.o. Ostrava.
Cena s DPH : 30.529,-Kč
/hlasování – 6 pro/

1.6. Výši 15.000,- Kč pro vystavování objednávek starosta obce. Objednávky s vyššími hodnotami než 15.000,-Kč musí projednat finanční výbor při OÚ Štítina.
/hlasování – 6 pro/

1.7. Doplněk organizačního řádu čl. 5 obce Štítina ze dne 17.10.2006 : pro výkon funkce bude členům zastupitelstva obce poskytován při osobní návštěvě účetní OÚ Štítina „měsiční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce Štítina, rozpočtové příjmy – výdaje“.
/hlasování – 6 pro/

1.8. Místo konání kulturní akce: Tříkrálové odpoledne, chodíme po koledě, neděle 6. ledna 2008 v 15ºº hod. V kapli sv. Maří Magdalény ve Štítině. Vystoupí : soubor Bejatka, malá Bejatka a studenti Církevní konzervatoře Opava
/hlasování–7pro/


2. UKLÁDÁ :

2.1. Starostovi obce, aby projednal s jmenovaným členem finančního výboru při OÚ Štítina Ing. Aloisem Bradou možnost zapojení v práci výboru po uzdravení z nemoci.
T : do 17. 12. 2007


3. BERE NA VĚDOMÍ :

3.1. Obsah dopisu ing. Vítězslava Kupky ze Zemědělské vodohospodářské správy ze dne 7. 12. 2007, ve věci aktuálního stavu v řešení problematiky vodní nádrže a toku Sedlinka.

3.2. Starostou předložený materiál : Koncept strategického plánu rozvoje obce Štítina 9/2007.

3.3. Informaci předsedy finančního výboru Ing. Skyby o průběhu práce na rozpočtu obce na rok 2008.

 

 


Starosta obce: Štěpán Koník:..............................................

Místostarosta: Erich Kaluža:................................................

Ověřovatelé: Ing. Jana Hynarová .......................................

Luděk Schweidler.................................................................


 

Usnesení č. 11 (21. 11. 2007)22. 1. 2008


USNESENÍ č.11
Zastupitelstva obce Štítina
ze dne 21. listopadu 2007
______________________


Přítomno: všech 8 členů
Omluveni : Zdeněk Šimeček

ZASTUPITELSTVO OBCE PO PROJEDNÁNÍ:
_______________________________________


1.SCHVALUJE:

1.1. Obecně závaznou vyhlášku (dále OZV) č. 1/207 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Výše poplatku je stanovena na 480 Kč na osobu a rok 2008.
/hlasování - 7 pro
1 se zdržel/
Poznámka :
Dle OZV č.16/2001 – původní článek č.11
5. Obec, která poplatky spravuje může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek, nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.

1.2. Pro fyzické a právnické osoby oprávněné k podnikání v katastru obce, při jejichž činnosti vznikají odpady zařazené podle katalogu jako odpad podobný komunálnímu, cenu od 1. 1. 2008 ve výši 2500,-Kč. V této ceně je 1Ks samolepek na popelnici 110 l, igelitové pytle na plasty a možnost odkládání skla do kontejnerů rozmístěných na stanovištích v obci.
/hlasování – 5 pro 3 se zdrželi/

1.3. Podání žádosti u České státní spořitelny, státního podniku „v likvidaci“, Václavské náměstí 42, 110 00 Praha 1, na přímý prodej pozemku parc.č. 861/65 v k.ú. Štítina o výměře 153 m², ostatní plocha za cenu 400,-Kč.
/hlasování - 8 pro/

1.4. Na základě předložených žádostí poskytnout :
a) Klubu přátel při MŠ Štítina 3000,-Kč na zakoupení tomboly pro maškarní ples konaný dne 26. 1. 2008.
b) ZŠ gen. H. Píky a MŠ Štítina , okres Opava, příspěvkové organizaci : 5000,- Kč na akci Vánoce ve škole, která se uskuteční dne 14. 12. 2007 v prostorách ZŠ.
c) Panu Kamilu Bortlovi, bytem ul. Nádražní č. 115, 747 91 Štítina : 8000,-Kč na foto materiál, který bude pořízen pro vernisáž fotografií od 8.1.2008 do 4.2.2008 v Městské knihovně Petra Bezruče v Opavě.
/hlasování -6 pro 2 se zdrželi/

1.5. Rozpočtové opatření č. 4 ze dne 21. 11. 2007, které upravuje
– příjmy o 121.000,- Kč
– výdaje o 174.00,- Kč
Po úpravách zůstává nespecifikovaná rezerva ve výši 1.791.538,-Kč
/hlasování – 8 pro/

1.6. V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. §23 odstavce 3 (zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání) zvýšení počtu žáku ve třídách MŠ u Základní školy generála Heliodora Píky a Mateřské škole Štítina, okres Opava, příspěvkové organizaci.
Zdůvodnění :
– povolená kapacita prostor MŠ nebude překročena
– zvýšený počet nebude na újmě kvalitě vzdělávací činnosti a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochraně zdraví.
/hlasování – 8 pro/
 

 

2. BERE NA VĚDOMÍ :

2.1. Kontrolu usnesení zastupitelstva obce č. 9 ze dne 20. 9. 2007 – splněno :
3.1. - a, c, d, e, f

2.2. Rozpočet svazku obcí – Mikroregion Matice Slezské na rok 2007 s výhledem do roku 2010.

2.3. Obsah zápisu č.3 ze dne 8. 11. 2007 projekty na zateplení, otopný systém v objektu ZŠ a MŠ gen. H. Píky ve Štítině.

2.4. Výroční zprávu školy – školní rok 2006-2007, Základní školy gen. Heliodora Píky a Mateřské školy Štítina, okres Opava, příspěvková organizace.


3. VYDÁVÁ :

3.1. Územní plán obce Štítina – změnu č. 1 formou opatření obecné povahy v souladu s ustanovením § 54 zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon).
/hlasování – 8 pro/


4. URČUJE :

4.1. V souladu se zákonem 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) zástupce obce Štěpána Koníka – starostu, ke spolupráci s pořizovatelem Územního plánu obce Štítina.
/hlasování – 8 pro/

 


5. NEPŘIJÍMÁ :

5.1. Darovací smlouvu (návrh obsahu) předloženou panem Andrejem Kubelkou, bytem ul. Jarní 19 č. 826, 748 01 Hlučín a paní Janou Dědičovou, Kosmonautů 18, 748 01 Hlučín, na pozemek parc.č. 224/1 v k.ú. Štítina, za účelem vybudování bezprašné komunikace a dešťové kanalizace.

 

 

 

Starosta obce: Štěpán Koník:..............................................

Místostarosta: Erich Kaluža:................................................

Ověřovatelé: Ing. Zbyněk Skyba .........................................

Jiří Bortel …...........................................................................


 

Usnesení č. 10 (15. 8. 2007)22. 1. 2008

USNESENÍ č.10
Zastupitelstva obce Štítina
ze dne 15. října 2007
______________________


Přítomno: všech 7 členů
Omluveni : Luděk Schweidler, Zdeněk Šimeček

ZASTUPITELSTVO OBCE PO PROJEDNÁNÍ:
_______________________________________


1.SCHVALUJE:


1.1. Smlouvu o dílo č.20/2007 mezi obci a KOWIT PLUS s.r.o. , Ing. Waltrem Kociánem, Březová 8, 747 21 Kravaře. Předmětem smlouvy o dílo je zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí příslušného správního úřadu k projektu „Výměna oken a zateplení budovy škola v obci Štítina, část zateplení.“Předání díla nejpozději do 17. 12. 2007. cena díla : 69.793,50 Kč (vč.DPH).
/hlasování - 7 pro/

1.2. Smlouvu o dílo č.2007/02 mezi obci a ENGLIŠ PROJEKT, Ing. Englišem Zdeňkem, U Mlýnku 6, 747 05 Opava 5. Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace k provedení stavby „Výměna zastaralého otopného systému za ekologicky šetrný v budově školy v obci Štítina“. Předání díla do
17. 12. 2007. Cena díla : 157.900,-Kč (vč.DPH).
/hlasování – 7 pro/

1.3. Smlouvu mezi obcí a Ing. Jiřím Křupkou, Ostrava – Vyškovice, Břustkova 584/33, 700 30 Ostrava. Předmětem smlouvy je provést energetický audit objektu budovy školy ZŠ v obci Štítina. Cena díla : 69.020,- Kč (vč. DPH)
/hlasování - 7 pro/

1.4. Poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,-Kč Spolku skvělých mužů, Hlavní 257, Štítina, IČO: 26655161, v zastoupení p. Tomáše Halšky. Předmětem smlouvy je partnerská spoluúčast při zajištění akce chlapi dětem V., která se bude konat dne 9. 11. 2007 v prostorách ZŠ gen. Heliodora Píky
/hlasování -7 pro/

1.5. Úprava rozpočtového výhledu na roky 2008-2009.
Výdaje : splátka dlouhodobého úvěru /x-8124/.........249.999,-Kč
úprava nespec. rezervy : ….......................249.999,-Kč
/hlasování – 7 pro/

 


2. BERE NA VĚDOMÍ :

2.1. Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Štítina v roce 2007. který k datu 30. 9. 2007 provedli na základě písemné žádosti obce pracovníci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru kontroly ve dnech 10.10.-11.10.2007. Materiál převzali předsedové finančního a kontrolního výboru při OÚ Štítina.

2.2. Žádost majitelů pozemku č.224/1 paní Jany Dědičové a pana Andreje Kubelky, v k.ú. Štítina „lokalita nového stavebního obvodu – Zahumení“ (naproti ZŠ gen. Heliodora Píky), která obsahuje :
- darovací smlouvu, záměr investorů a časový plán realizace záměru.

 

 

 

 

 

 

Starosta obce: Štěpán Koník:.............................................

Místostarosta: Erich Kaluža:...............................................

Ověřovatelé: p. Martin Paroulek..........................................

MUDr. Kateřina Šimečková..................................................


 

Usnesení č. 9 (20. 9. 2007)22. 1. 2008


USNESENÍ č.9
Zastupitelstva obce Štítina
ze dne 20. září 2007
______________________


Přítomno: všech 9 členů

ZASTUPITELSTVO OBCE PO PROJEDNÁNÍ:
_______________________________________


1.SCHVALUJE:


1.1. Rozpočtové opatření č. 3 ze dne 20. 9. 2007
/hlasování - 9 pro/

1.2. Dodatek ke smlouvě ze dne 20. 9. 2004 mezi obcí a p. Tomášem Kubánkem, ul. Záhumení 52, Kravaře. V článku VIII za odběr el. Energie bude od 1. 9. 2007 placen paušální poplatek ve výši 5.000,-Kč (měsíčně a následně bude jednou ročně provedeno konečné vyúčtování na základě skutečné spotřeby elektroměru č. 04182042109864.
/hlasování - 8 pro - 1 proti/

1.3. Dodatek k vnitřní směrnici č.3 „směrnice o účetnictví“ čl.12 – stravování zaměstnanců a čl.13 – účtování o sociálním fondu
/hlasování - 9 pro/

1.4. Mandátní smlouvu mezi obcí a p. Jiřím Hackenbergem, Hobzíkova 17, 746 01 Opava, na zajištění technického dozoru akce „Výměna oken budovy ZŠ v obci Štítina“
/hlasování -9 pro/

1.5. Kupní smlouva mezi p. Jiřím Miketou, ul. Julia Fučíka 171, 747 91 Štítina a obcí Štítina na pozemek parc.č. 849, orná půda o výměře 3034m² (část plochy hasičského cvičiště).
/hlasování – 9 pro/

1.6. Přijetí nabídky p. Jiřího Schweidlera, U vodojemu 4, 747 95 Suché Lazce, na provádění zimní údržby komunikací v obci Štítina na období 2007/2008
/hlasování – 9 pro/

1.7. Záměr realizování stavebních prací na ul. Havlíčkové v úseku – od mostu přes Sedlinku až k RD č.p. 269 manželů Zdrálkových.
/hlasování – 9 pro/

1.8. Poskytnutí příspěvku ve výši 8.000,-Kč p. Lukáši Balnerovi – statutárnímu zástupci Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Ostrá Hůrka, Komenského 45, 747 91 Štítina, na úhradu nákladů spojených s účastí na celostátním kole Svojsíkova závodu ve dnech 26.-29. 9. 2007 v Táboře v Jížních Čechách.
/hlasování – 9 pro/

1.9. Písemnou výzvu k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby. Příprava projektové dokumentace k projektu „Výměna zastaralého otopného systému za ekologicky šetrný v budově školy v obci Štítina“.
/hlasování – 9 pro/

1.10. Písemnou výzvu k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby. Příprava projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí příslušného správního rozsahu k projektu „Výměna oken a zateplení budovy školy v obci Štítina“, část zateplení budovy.
/hlasování – 9 pro/

1.11. Uvolnění částky 6.724,-Kč na zakoupení „psí známek“ pro potřeby Obecního úřadu Štítina
/hlasování – 9 pro/

1.12. Příkaz k provedení řádné periodické inventarizaci stavu hospodářských prostředků, hmotného majetku, zásob, pokladní hotovosti, závazků, pohledávek u všech rozpočtových organizací Obecního úřadu ve Štítině ke dni 31. 12. 2007.
/hlasování – 9 pro/


2. BERE NA VĚDOMÍ :

2.1. Obsah dopisu starosty obce ze dne 11. 9. 2007 č.j. 626/07 adresovaný na Zemědělskou vodohospodářskou správu, oblast povodí Odry, pracoviště Ostrava, Ing. Sylva Lokajová, Libušina 8, 702 99 Ostrava ve věci :nedostatečné ochrany obce Štítina proti vodě z potoku Sedlinka.

2.2. Že před realizaci stavebních prací na ul. Havlíčkové v úseku od mostu Sedlinky až k RD č.p. 269 manželů Zdralkových, se k 3. 10. 2007 vyjádří k předložené nabídce stavebních prací p. Karel Ulrich.

2.3. Požadavek obce Štítina za dne 31. 8. 2007 č.j. 600/2007 u České pošty s.p. na zajištění diskrétní zóny na místní poště v budově obecního úřadu ul. Hlavní 68.

2.4. Kontrolu usnesení zastupitelstva obce č.6 ze dne 20. 6. 2007 – splněno :
3.1. a, b, d, e, g


3.UKLÁDÁ:

3.1. Starostovi obce :

a) Iniciovat jednání ke snížení počtu členů školní rady při ZŠ gen. H. Píky – na 3 členy.

b) Předložit návrh obecních webových stránek
/T : do 3. 10. 2007/

c) S majiteli pozemku řešit „průchodnost“ pro pěší v úseku po levé straně potoku Sedlinky (proti toku) od mostu z ul. Julia Fučíka směr k Brandžuře.

d) S dotčenými institucemi řešit „nevhodné“ parkování aut na ul. Nádražní při nájezdu z ul. Hlavní.

e) Zajisti opravu plotu - uvedení do původního stavu po povodni 7. 9. 2007 u p. Jaroslava Hubinky, na ul. Palackého.

f) Požádat Zemědělskou vodohospodářskou správu, pracoviště Ostrava, Libušina 8, 702 99 Ostrava, aby zajistili odstranění stromů a keřů bránících toku Sedlinky.

g) Organizačně zajistit možnost občanům obce odnášet větve ze svých zahrad k dalšímu zpracování – drcení.

3.2. Finančnímu výboru předložit návrh na další využití pozemku parc.č. 65/3 – zahrada, o výměře 1245 m², ke dni 31. 12. 2007 končí stávající nájemní smlouvy.
/T : 3. 10. 2007
zodp. Ing. Zbyněk Skyba/

 

 

 

 

 

Starosta obce: Štěpán Koník:.......................................................................

Místostarosta: Erich Kaluža:........................................................................

Ověřovatelé: p. Zdeněk Šimeček................................................................

Ing. Zbyněk Skyba.................................................................


 

Usnesení č. 8 (7. 7. 2007)22. 1. 2008


USNESENÍ č.8
z mimořádného jednání
Zastupitelstva obce Štítina
ze dne 7. července 2007
______________________


Přítomno: 6 členů
Omluveni : Ing. Zbyněk Skyba, Luděk Schweidler, Jiří Bortel

 

ZASTUPITELSTVO OBCE PO PROJEDNÁNÍ:
_______________________________________


1.SCHVALUJE:

1.1. Výsledek poptávkového řízení k podání nabídky na zakázku „Výměna oken budovy školy v obci Štítina“.
Dle bodového hodnocení byla vybrána nabídka fy p. Jana Pavery, Palackého 70, 747 91 Štítina – cena bez DPH 502.963,- Kč
/hlasování - 6 pro/

1.2. Aby obec při zakázce „Výměna oken budovy školy v obci Štítina“ zastupovali ve smluvních vztazích : Štěpán Koník a Ing. Zbyněk Skyba
a v technických záležitostech : p. Jiří Hackenberg
/hlasování - 6 pro/

 

 

Starosta obce: Štěpán Koník:..................................................

Místostarosta: Erich Kaluža:....................................................

Ověřovatelé: MuDr. Kateřina Šimečková...............................

p. Martin Paroulek................................................................
 

Usnesení č. 7 (25. 6. 2007)22. 1. 2008


USNESENÍ č.7
z mimořádného jednání
Zastupitelstva obce Štítina
ze dne 25. června 2007
______________________


Přítomno: 7 členů
Omluveni : Ing. Zbyněk Skyba, Luděk Schweidler

ZASTUPITELSTVO OBCE PO PROJEDNÁNÍ:
_______________________________________


1.SCHVALUJE:

1.1. Vyhlášení poptávkového řízení k podání nabídky na zakázku malého rozsahu s názvem „Výměna oken budovy školy v obci Štítina“. Obec získala grant z programu Moravskoslezského kraje „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2007“
Název projektu : „OKNA DOKOŘÁN – výměna oken budovy školy v obci Štítina“.
Termín realizace : ukončení do 31. srpna 2007
Podání nabídek : uzávěrka je 2. července 2007 ve 12ºº hod. poštou nebo osobně na adresu Obec Štítina, Hlavní 68
/hlasování - 7 pro/

1.2. Podmínku, aby výběrové komise pro vyhodnocení příslušných nabídek byly tvořeny členy zastupitelstva obce.
/hlasování - 7 pro/

1.3. DODATEK č. 1 – Smlouvy o dílo 2007/III/1 uzavřený mezi Obci Štítina a Winro s.r.o., Opavská 429, 747 31 Velké Hoštice.
Článek IV. - doby plnění, termín dokončení se mění :
z původního : 30. 6. 2007
nově : do 31. 8. 2007
Zdůvodnění : Dodržení podmínek spolufinancování akce : „Obnova kaple sv. Maří Magdalény k.ú. Štítina parc.č. 121.“ se státním rozpočtem.
Ostatní body smlouvy se nemění a nedoplňují.
/hlasování - 7 pro/

1.4. Předložený návrh 3 ks informačních tabulí o kulturní památce kapli sv. Maří Magdalény včetně průběhu oprav v roce 2006-2007
/hlasování -7 pro/

1.5. Smlouvu o nájmu nákupního střediska č.p. 287, ul. Hlavní v k.ú. Štítina s HRUŠKOU spol. s r.o. se sídlem Na Hrázi 3228/2, 723 05 Ostrava – Martinov.
/hlasování – 7 pro/ 

 

Starosta obce: Štěpán Koník:...................................................

Místostarosta: Erich Kaluža:......................................................

Ověřovatelé: MuDr. Kateřina Šimečková.................................

p. Martin Paroulek................................................................
 

Usnesení č. 6 (20.6.2007)22. 1. 2008


USNESENÍ č.6
Zastupitelstva obce Štítina
ze dne 20. června 2007
______________________

Přítomno: všech 9 členů


ZASTUPITELSTVO OBCE PO PROJEDNÁNÍ:
_______________________________________


1.SCHVALUJE:

1.1. Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2006 včetně zprávy Nezávislého auditora Krajského úřadu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2006 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření :
Členové finančního a kontrolního výboru při zastupitelstvu obce budou ve větší míře spolupracovat s účetní obce při sledování naplňování a čerpání schváleného rozpočtu.
Každé jednání zastupitelstva bude mít k dispozici výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce k danému měsíci.
Rozpočtové úpravy budou prováděny častěji
Podle potřeby bude požádána o účast v jednání zastupitelstva obce účetní obce.

/hlasování - 9 pro/

1.2. Rozpočtové opatření č. 2 za dne 20. 6. 2007
/hlasování - 9 pro/

1.3. Prodejní cenu za pohlednice obce Štítina – 3,-Kč. Pohlednice byla zhotovena a zafinancována v rámci „Vesnice roku 2004 Moravskoslezského kraje“.
/hlasování - 9 pro/

 

2. RUŠÍ :

2.1. S okamžitou platností výsledek poptávkového řízení - hodnocení nabídek za dne 18. 6. 2007 včetně smlouvy č. 2007072 ze dne 18. 6. 2007 s p. Janem Paverou, Palackého 70, 747 91 Štítina, na výměnu oken budovy ZŠ Štítina – projekt „OKNA DOKOŘÁN“

/hlasování – 8 pro 1 se zdržel/


3.UKLÁDÁ:


3.1. Starostovi obce

a) Dát ve známost občanům možnost získání informací v rámci programu na OÚ u p. Vlčkové Martiny o vlastnictví – výměrách.

b) Vypracovat přehled zahradní techniky, která je v majetku obce.

c) Aktualizovat a zkvalitnit internetové stránky obce

d) Zajistit pro pracovníky OÚ Štítina bezpečnostní školení, ochranné pomůcky a výkazy práce.

e) Prověřit hlučnost odsávacího zařízení ve stolárně Fy BALARIN, na ul. Ivana Kubince.

f) Předložit návrh na označení ulic, budov.

g) Seznámit se z návrhem územního plánu Opavy v návaznosti na napojení cyklotras z obce.


4. NESOUHLASÍ :

4.1. S návozem kameniva a vytvoření skládky na ploše „bývalého starého pivovaru“.


Starosta obce: Štěpán Koník:...........................................

Místostarosta: Erich Kaluža:.............................................

Ověřovatelé: Jiří Bortel …..................................................

Luděk Schveidler ..............................................................
 

Usnesení č. 5 (4. 6. 2007)22. 1. 2008

USNESENÍ č.5
Z mimořádného zastupitelstvo obce Štítina
ze dne 4. června 2007
______________________

Přítomno: všech 9 členů

ZASTUPITELSTVO OBCE PO PROJEDNÁNÍ:
_______________________________________

 

1.SCHVALUJE:

1.1. V souladu s § 39 zákona č. 128/2000 Sb., pronajmout prodejnu nákupního střediska č.p. 287, parcelní čísla 452, 326/14 a 326/15, ul. Hlavní v k.ú. Štítina v termínu od 1. července 2007 na dobu 5-ti let společnosti:
HRUŠKA s.r.o.
Na Hrázi 3228/2
732 05 Ostrava - Matinov
/hlasování – 7 pro 2 proti/


2. BERE NA VĚDOMÍ :

2.1. Obsah dopisu spoluobčanů doručeného na OÚ Štítina dne 24. 5. 2007, kde žádají o vydání vyhlášky na zákaz používání travních sekaček a jiných hlučných strojů v neděli a o svátcích, taktéž upozornění na černý štiplavý kouř z komínů RD na ul. Komenského.

2.2. Předaný materiál od starosty obce:
a) vzor obecně závazné vyhlášky obce (dále jen OZV), kterou se stanovuje zákaz spalování suchých rostlinných materiálů v obci.
b) vzor OZV, kterou se zakazují některé druhy paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování v obci.
c) Nález Ústavního soudu ČR k OZV obce Těrlicko č. 3/2003, o ochraně veřejného pořádku na území obce Těrlicko. Pro potřeby OZV Štítina lze využít obsah čl. 9 odst.1,2,3 – noční klid v obci

2.3. Informaci starosty obce o schválení dotace ve výši 1,8 mil. Kč na obnovu kaple vs. Maří Magdalény z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, dotačního titulu „Program rozvoje Severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu.“ - dotačního titulu
č.2 investice pro rozvoj cestovního ruchu, pro rekonstrukci památkově chráněných objektů v majetku obce.

 


Starosta obce: Štěpán Koník:...............................................

Místostarosta: Erich Kaluža:.................................................

Ověřovatelé: Ing. Jana Hynarová ........................................

p. Martin Paroulek ................................................................
 

Usnesení č. 4 (10. 4. 2007)22. 1. 2008


USNESENÍ č.4
Zastupitelstvo obce Štítina
ze dne 10. dubna 2007
______________________

Přítomno: 8 členů
Omluven p. Jiří Bortel – školení

 

ZASTUPITELSTVO OBCE PO PROJEDNÁNÍ:
_______________________________________

 

1.SCHVALUJE:

1.1. Smlouvu o dílo – dodatek č.1 mezi Obci Štítina a Ing. Arch. Jaroslavem Haluzou na územní plán obce Štítina – změna č. 1 – návrh (cena za návrh vč. DPH........... 55.692,-Kč)
/hlasování - 8 pro/

1.2. Výroční zprávu o hospodaření ze rok 2006Základní školy generála Heliodora Píky a Mateřské školy Štítina , okres Opava, příspěvková organizace, 747 91 Štítina, Komenského 26.
/hlasování - 8 pro/

1.3. Smlouvu o dílo 2007/III/1 mezi obci a Winto s.r.o., 747 31 Velké Hoštice, na stavební úpravy kaple sv. Maří Magdalény v ceně vč. DPH ….2.554.239,80Kč.
/hlasování - 8 pro/

1.4. Podmínky cenové nabídky p. Luďka Schweidlera, ul. Nádražní č. 230, 747 91 Štítina, na vyčistění koryta otevřeného příkopu v délce cca 820 m a šířce 1,5-2,0 m v úseku od hasičského cvičiště (ve směru toku). Obec tímto plní svůj závazek z dohody s majitelem na čištění nánosu způsobených výtokem z kanalizačních vyústí obecní kanalizace.
/hlasování -7 pro 1 se zdržel /

1.5. Na základě žádosti ze dne 29. 3. 2007 PR MARKETU s.r.o., Lidická 544, 739 61 Třinec – předčasné ukončení nájemní smlouvy ze dne 8. 10. 2002 na nákupní středisko č.p. 287, ul. Hlavní , Štítina ke dni 30. 6. 2007.
/hlasování – 8 pro/

1.6. V souladu s §39 zákona č. 128/2000 Sb. odst.1 závěr pronajmout prodejnu nákupního střediska č.p.287 parc.č. 452, 326/14 a 326/15 ul. Hlavní k.ú. Štítina. Podmínka : zachování prodeje potravin
Hodnocení : celková výhodnost nabídky
Předložení nabídek : do 10. května 2007 do 12ºº hod.
Na adresu : Obecní úřad Štítina
Hlavní 68
747 91 Štítina
/hlasování – 8 pro/

1.7. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 935/1 – zastavěn silnicí č. III/4673. V případě, kdy obec bude chtít vybudovat v uvedeném úseku chodníky, Správa silnic Moravskoslezského kraje za stejných podmínek (tj. Bezúplatně) převede obci potřebnou část pozemku!
/hlasování – 8 pro/

1.8. Návrh na rozpočtové opatření č. 1 ze dne 10. 4. 2007
/hlasování – 8 pro/

1.9. Závěrečný účet Mikroregionu Matice Slezské ze rok 2006.
/hlasování – 8 pro/

 


2. BERE NA VĚDOMÍ :

2.1. Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce
1) č.7 ze dne 6. 12. 2006
bod 3.2. c – výměna ukazatele k hrobu vojína I. Kubince
2) usnesení č.1 ze dne 29. 1. 2007
body 3.1.1, 3.1.2
3.1.3. - zůstává – (likvidace trávy ….....)

2.2. Informaci stavebního dozoru s postupem prací na stavební úpravě kaple sv. Maří Magdalény.

2.3. Obsah protokolu z jednání se zástupcem fy. KONEKO s.r.o. Ostrava ze dne 4. 4. 2007 ve věci odkanalizování obcí Štítina, Nové Sedlice a Mokré Lazce.

2.4. Obsah dopisu Národního památkového ústavu ve věci stanoviska k postupu při opravě kaple sv. Maří Magdalény.

2.5. Obsah dopisu p. Karla Ulricha – zástupce obyvatel ul. Havlíčkové ve věci stavu této komunikace.

2.6. Žádost Bc Daniela Broďáka, bytem ul. Komenského 237, Štítina, o koupi pozemku – zahrady parc.č. 65/3 v k.ú. Štítina. Materiál bude zařazen do nejbližšího jednání.


3.UKLÁDÁ:


3.1. Řediteli Základní školy gen. Heliodora Píky a MŠ Štítina, okr. Opava, příspěvková organizace, 747 91 Štítina, ul. Komenského 26 Mgr. Danielu Matyáškovi – v termínu 2x ročně předložit zřizovateli – obci – plnění ukazatelů – rozbor hospodaření.

3.2. Stavebnímu dozoru p. Jiřímu Hackenbergovi, aby ve stavebním deníku na stavební úpravě kaple sv. Maří Magdalény :
1. položkově uváděl prováděné práce
2. Vytrhával a zakládal jednotlivé listy deníku.
/T : trvale/

3.3. Starostovi obce vyjednat u u fy. WINRO s.r.o., Velké Hoštice, změnu ve smlouvě o dílo na stavební úpravy kaple sv. Maří Magdalény v bodě XI. Závěrečné podmínky odst. 2. změnit délku záruky z 36 měsíců na 60 měsíců.
/T : neodkladně/

3.4. Starostovi obce zaslat obecním úřadům Mokré Lazce a Nové Sedlice protokol z jednání ze dne 4.4.2007 ve věci odkanalizování obcí.
/T : do 30.4.2007/

3.5. Starostovi obce přizvat do jednání zastupitelstva obce zástupce Mikroregionu Matice Slezské ve věci vzájemné informovanosti.

3.6. Starostovi obce řešit :

1. Parkování nákladních automobilů na obecních komunikacích.
2. Opravu obecního rozhlasu.
3. Vyhodnocení nájemních smluv, které uzavřela obec.
4. Pracovníky OÚ Štítiny údržbu v celé obci.
5. Uplatnění závad zhotovitele fy. AMBIT s.r.o. na stavbách : Hřbitov a sportovní areál.
6. Návrh strategie rozvoje obce pro období 2007-2010.
7. Průtočnost potoku Sedlinka
8. Umístění tiskárny v internetové místnosti knihovny
9. Provedení sondy na ul. Havlíčkové, která prokáže skladbu této vozovky pro případ její rekonstrukce.
/T : do 30. 4. 2007/

 

Starosta obce: Štěpán Koník:.............................................

Místostarosta: Erich Kaluža:...............................................

Ověřovatelé: Ing. Zbyněk Skyba..........................................

p. Zdeněk Šimeček...............................................................
 

Usnesení č. 3 (5. 3. 2007)22. 1. 2008


USNESENÍ č.3
Mimořádné Zastupitelstvo obce Štítina
ze dne 5. března 2007
______________________


Přítomno: 8 členů
Omluven p. Jiří Bortel - školení

 
ZASTUPITELSTVO OBCE PO PROJEDNÁNÍ:
_______________________________________

 

SCHVALUJE:

Smlouvu o úvěru č. 828-055/2007 mezi Českou spořitelnou a.s. Se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782 a Obci Štítina, ul. Hlavní 68, 747 91 IČ 00300764.

Úvěrová částka : do výše 2,0 mil. Kč, (slovy : dvamilionykorunčeských)

Účel úvěru : financování stavebních oprav kulturní památky kaple sv. Maří Magdalény, parc.č.121, k.ú. Štítina, reg.č. 46331/8-1497

Úroková sazby : pribor +0,6% p.a.

Způsob splácení úvěru : pravidelné měsíční splátky ve výši 83.333,-Kč (slovy: osmdesáttřitisíctřistatřicettřikorunčeských)
První splátka bude zaplacena dne 20. 6. 2007
Poslední splátka bude zaplacena dne 20. 5. 2009 ve výši 83.341,-Kč (slovy : osmdesáttřitisíctřistačtařicetjednokorunačeských)

 

 

Starosta obce: Štěpán Koník:...................................................

Místostarosta: Erich Kaluža:......................................................

Ověřovatelé: ing. Zbyněk Skyba:............................................

Martin Paroulek:...................................................................
 

Usnesení č. 2 (28. 2. 2007)22. 1. 2008


USNESENÍ č.2
Zastupitelstvo obce Štítina
ze dne 28. února 2007
______________________

Přítomno: 8 členů
Omluven p. Jiří Bortel – služebně mimo

 

ZASTUPITELSTVO OBCE PO PROJEDNÁNÍ:
_______________________________________

 

1.SCHVALUJE:

1.1. Závěrečnou zprávu hlavní inventarizační komise k provedené inventarizaci majetku obce za rok 2006
/hlasování - 7 pro 1 se zdržel/

1.2. Rozpočet obce na rok 2007
vyvěšeno na úřední desce od 25. 1. 2007 do 28. 2. 2007
/hlasování - 8 pro/

1.3. Směrnici obce o poskytování cestovních náhrad, výši stravného, výši sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel. Účinnost od
1. 1. 2007 /hlasování - 8 pro/

1.4. Upravený návrh pohlednice obce (označený poř.č.3) v zeleném rámečku
/hlasování -7 pro 1 se zdržel /

 

2. BERE NA VĚDOMÍ :

2.1. Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce
1) č.7 ze dne 6. 12. 2006
bod 3.1. - splněn
bod 3.2. - a, b, d, - splněny
bod 3.2. - c – zůstává
bod 3.2. - e, f – rozpracováno
2) usnesení č.1 ze dne 29. 1. 2007
body 3.1. - a, b, c – splněny

2.2. Závěrečný účet hospodaření za rok 2006

2.3. Zprávu o zjištěních z vykonaného interního auditu u obce Štítina za účetní období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006.

2.4. Zprávu finančního výboru ve věci vyhodnocení předložených nabídek peněžních ústavů – KB. a.s., ČS a.s., ČSOB a.s., na poskytnutí úvěru ve výši 2,0 mil. Kč na stavební úpravy kulturní památky kaple sv. Maří Magdalény.

2.5. Obsah přehledu žádosti, které obec Štítina podala ke dni 26. 2. 2007 v rámci vyhlášených dotačních titulů.

2.6. Předloženou rekapitulaci sdělení obce k dopisu p. Jaroslava Hubinky, ul. Palackého č. 91 ve věci „Požadavky občanů“.

2.7. Informaci o přehledu výběru poplatku za svoz odpadů k 28. 2. 2007
úhradu dosud neprovedlo – 44 domácností
úhradu na ½ roku má – 62 domácností

2.8. Obsah zprávy kontrolního výboru o provedené kontrole stavu rozpracovaných prací ke dni 22. 2. 2007 na rekonstrukci kulturní památky kaple sv. Maří Magdalény.

2.9. Žádost obce na policii ČR oddělení Kravaře ze dne 27. 2. 2007 ve věci volně pobíhajících psů a přijetí opatření na množící se zcizování květinové výzdoby na místním hřbitově.


3.UKLÁDÁ:


3.1. Starostovi obce

1) Plnit úkoly „Návrhu na opatření“, které kontrolní výbor zastupitelstva obce uvedl ve své zprávě o stavu rozpracovaných stavebních prací na rekonstrukci kaple sv. Maří Magdalény ke dni 22. 2. 2007
/termín neodkladně, nejpozději do 31. 3. 2007/

2) Iniciovat jednání u ČS a.s. v Opavě ve věci dopřesnění nabídky na poskytnutí investičního úvěru na financování stavebních úprav kulturní památky kaple sv. Maří Magdalény.
/termín – do 5. 3. 2007/

3) Projednání možnosti a podmínky likvidace – trávy, ovoce, listí z domácnosti v obci
/termín – do 15. 4. 2007/

 


4. POVĚŘUJE :

4.1. Předsedu finančního výboru zastupitelstva obce ing. Zbyňka Skybu, aby v období od 3/2007 společně se starostou p. Štěpánem Koníkem podepisoval smlouvy a faktury na stavbě „Rekonstrukce kaple sv. Maří Magdalény“.

 

 
Starosta obce: Štěpán Koník:............................................

Místostarosta: Erich Kaluža:...............................................

Ověřovatelé: MuDr. Kateřina Šimečková..........................

p. Luděk Schweidler............................................................
 

Usnesení č. 1 (29. 1. 2007)22. 1. 2008


USNESENÍ č.1
Zastupitelstvo obce Štítina
ze dne 29. ledna 2007
______________________


Přítomno: 8 členů
Omluven p. Jiří Bortel - směna

 

ZASTUPITELSTVO OBCE PO PROJEDNÁNÍ:
_______________________________________

 

1.SCHVALUJE:

1.1. Vnitřní platový předpis obce Štítina – zřizovatele Základní školy generála Heliodora Píky a Mateřské školy Štítina, okres Opava, příspěvková organizace.
/hlasování - 8 pro/

1.2. Platový výměr Mgr. Danielu Matyáškovi, řediteli Základní školy generála Heliodora Píky a Mateřské školy Štítina, okres Opava, příspěvková organizace, ul. Komenského 26, 747 91 Štítina, s účinnosti od 1. 1. 2007.
/hlasování - 8 pro/

1.3. Odměnu uvolněnému členu zastupitelstva a odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce Štítina, předsedům výboru a komisí dle nařízení vlády č. 614/2006 Sb., ze dne 20. 12. 2006, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstva ve znění pozdějších předpisů.
/hlasování - 8 pro/

1.4. Mandátní smlouvu mezi obcí Štítina a p. Jiřím Hackenbergem, ul. Hobzíkova 17, 746 01 Opava, na zajištění technického dozoru akce :“Stavební úpravy kaple sv. Maří Magdalény“
Objekty : 01 Stavební úpravy
02 Sanace střechy. Krovu, sanktusníku
Doba plnění od 1. 2. 2007 do 15. 7. 2007
/hlasování -8 pro/

1.5. Fy WINRO s.r.o., Opavská 429, 747 31 Velké Hoštice, nepřerušeně pokračovat na „Stavební úpravě kaple sv. M. Magdalény“.
/ hlasování - 8 pro/

 

2. JMENUJE:

2.1. Za zřizovatele do školské rady při Základní škole generála Heliodora Píky a Mateřské školy Štítina, okres Opava, příspěvková organizace, ul. Komenského 26, 747 91 Štítina, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., (školského zákona) § 167 odst.2 a odst. 6 na funkční období – tři roky – od 1. února 2007p. Ericha Kalužu, p. Martina Paroulka a MUDr. Kateřinu Šimečkovou.
/ hlasování - 8 pro/


3.UKLÁDÁ:

3.1. Starostovi obce

a) Zajistit další (kromě ČS a.s.) nabídku peněžních ústavů na poskytnutí úvěru na rekonstrukci kaple sv. M. Magdalény.
/termín do 28. 2. 2007/

b) Předložit písemnosti (závazné posudky, zápisy o předání, závěrečné vyúčtování atd.) opravy kaple sv. Maří Magdalény z roku 2006.
/termín – 2. 2. 2007/

c) Zpracovat a předložit žádost na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (dále MSK) na stavební úpravy kaple sv. M. Magdalény z Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí MSK na rok 2007.
/termín – do 9. 2. 2007/

 

4. BERE NA VĚDOMÍ :

4.1. Návrh rozpočtu obce na rok 2007
na úřední desce vyvěšen : 25. 1. 2007

 

 

Starosta obce: Štěpán Koník:............................................

Místostarosta: Erich Kaluža:...............................................

Ověřovatelé: ing. Jana Hynarová:......................................

Martin Paroulek:...................................................................