Usnesení č. 2 (28. 2. 2007)


USNESENÍ č.2
Zastupitelstvo obce Štítina
ze dne 28. února 2007
______________________

Přítomno: 8 členů
Omluven p. Jiří Bortel – služebně mimo

 

ZASTUPITELSTVO OBCE PO PROJEDNÁNÍ:
_______________________________________

 

1.SCHVALUJE:

1.1. Závěrečnou zprávu hlavní inventarizační komise k provedené inventarizaci majetku obce za rok 2006
/hlasování - 7 pro 1 se zdržel/

1.2. Rozpočet obce na rok 2007
vyvěšeno na úřední desce od 25. 1. 2007 do 28. 2. 2007
/hlasování - 8 pro/

1.3. Směrnici obce o poskytování cestovních náhrad, výši stravného, výši sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel. Účinnost od
1. 1. 2007 /hlasování - 8 pro/

1.4. Upravený návrh pohlednice obce (označený poř.č.3) v zeleném rámečku
/hlasování -7 pro 1 se zdržel /

 

2. BERE NA VĚDOMÍ :

2.1. Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce
1) č.7 ze dne 6. 12. 2006
bod 3.1. - splněn
bod 3.2. - a, b, d, - splněny
bod 3.2. - c – zůstává
bod 3.2. - e, f – rozpracováno
2) usnesení č.1 ze dne 29. 1. 2007
body 3.1. - a, b, c – splněny

2.2. Závěrečný účet hospodaření za rok 2006

2.3. Zprávu o zjištěních z vykonaného interního auditu u obce Štítina za účetní období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006.

2.4. Zprávu finančního výboru ve věci vyhodnocení předložených nabídek peněžních ústavů – KB. a.s., ČS a.s., ČSOB a.s., na poskytnutí úvěru ve výši 2,0 mil. Kč na stavební úpravy kulturní památky kaple sv. Maří Magdalény.

2.5. Obsah přehledu žádosti, které obec Štítina podala ke dni 26. 2. 2007 v rámci vyhlášených dotačních titulů.

2.6. Předloženou rekapitulaci sdělení obce k dopisu p. Jaroslava Hubinky, ul. Palackého č. 91 ve věci „Požadavky občanů“.

2.7. Informaci o přehledu výběru poplatku za svoz odpadů k 28. 2. 2007
úhradu dosud neprovedlo – 44 domácností
úhradu na ½ roku má – 62 domácností

2.8. Obsah zprávy kontrolního výboru o provedené kontrole stavu rozpracovaných prací ke dni 22. 2. 2007 na rekonstrukci kulturní památky kaple sv. Maří Magdalény.

2.9. Žádost obce na policii ČR oddělení Kravaře ze dne 27. 2. 2007 ve věci volně pobíhajících psů a přijetí opatření na množící se zcizování květinové výzdoby na místním hřbitově.


3.UKLÁDÁ:


3.1. Starostovi obce

1) Plnit úkoly „Návrhu na opatření“, které kontrolní výbor zastupitelstva obce uvedl ve své zprávě o stavu rozpracovaných stavebních prací na rekonstrukci kaple sv. Maří Magdalény ke dni 22. 2. 2007
/termín neodkladně, nejpozději do 31. 3. 2007/

2) Iniciovat jednání u ČS a.s. v Opavě ve věci dopřesnění nabídky na poskytnutí investičního úvěru na financování stavebních úprav kulturní památky kaple sv. Maří Magdalény.
/termín – do 5. 3. 2007/

3) Projednání možnosti a podmínky likvidace – trávy, ovoce, listí z domácnosti v obci
/termín – do 15. 4. 2007/

 


4. POVĚŘUJE :

4.1. Předsedu finančního výboru zastupitelstva obce ing. Zbyňka Skybu, aby v období od 3/2007 společně se starostou p. Štěpánem Koníkem podepisoval smlouvy a faktury na stavbě „Rekonstrukce kaple sv. Maří Magdalény“.

 

 
Starosta obce: Štěpán Koník:............................................

Místostarosta: Erich Kaluža:...............................................

Ověřovatelé: MuDr. Kateřina Šimečková..........................

p. Luděk Schweidler............................................................
 


Zveřejněno 22. 1. 2008