Usnesení č. 4 (10. 4. 2007)


USNESENÍ č.4
Zastupitelstvo obce Štítina
ze dne 10. dubna 2007
______________________

Přítomno: 8 členů
Omluven p. Jiří Bortel – školení

 

ZASTUPITELSTVO OBCE PO PROJEDNÁNÍ:
_______________________________________

 

1.SCHVALUJE:

1.1. Smlouvu o dílo – dodatek č.1 mezi Obci Štítina a Ing. Arch. Jaroslavem Haluzou na územní plán obce Štítina – změna č. 1 – návrh (cena za návrh vč. DPH........... 55.692,-Kč)
/hlasování - 8 pro/

1.2. Výroční zprávu o hospodaření ze rok 2006Základní školy generála Heliodora Píky a Mateřské školy Štítina , okres Opava, příspěvková organizace, 747 91 Štítina, Komenského 26.
/hlasování - 8 pro/

1.3. Smlouvu o dílo 2007/III/1 mezi obci a Winto s.r.o., 747 31 Velké Hoštice, na stavební úpravy kaple sv. Maří Magdalény v ceně vč. DPH ….2.554.239,80Kč.
/hlasování - 8 pro/

1.4. Podmínky cenové nabídky p. Luďka Schweidlera, ul. Nádražní č. 230, 747 91 Štítina, na vyčistění koryta otevřeného příkopu v délce cca 820 m a šířce 1,5-2,0 m v úseku od hasičského cvičiště (ve směru toku). Obec tímto plní svůj závazek z dohody s majitelem na čištění nánosu způsobených výtokem z kanalizačních vyústí obecní kanalizace.
/hlasování -7 pro 1 se zdržel /

1.5. Na základě žádosti ze dne 29. 3. 2007 PR MARKETU s.r.o., Lidická 544, 739 61 Třinec – předčasné ukončení nájemní smlouvy ze dne 8. 10. 2002 na nákupní středisko č.p. 287, ul. Hlavní , Štítina ke dni 30. 6. 2007.
/hlasování – 8 pro/

1.6. V souladu s §39 zákona č. 128/2000 Sb. odst.1 závěr pronajmout prodejnu nákupního střediska č.p.287 parc.č. 452, 326/14 a 326/15 ul. Hlavní k.ú. Štítina. Podmínka : zachování prodeje potravin
Hodnocení : celková výhodnost nabídky
Předložení nabídek : do 10. května 2007 do 12ºº hod.
Na adresu : Obecní úřad Štítina
Hlavní 68
747 91 Štítina
/hlasování – 8 pro/

1.7. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 935/1 – zastavěn silnicí č. III/4673. V případě, kdy obec bude chtít vybudovat v uvedeném úseku chodníky, Správa silnic Moravskoslezského kraje za stejných podmínek (tj. Bezúplatně) převede obci potřebnou část pozemku!
/hlasování – 8 pro/

1.8. Návrh na rozpočtové opatření č. 1 ze dne 10. 4. 2007
/hlasování – 8 pro/

1.9. Závěrečný účet Mikroregionu Matice Slezské ze rok 2006.
/hlasování – 8 pro/

 


2. BERE NA VĚDOMÍ :

2.1. Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce
1) č.7 ze dne 6. 12. 2006
bod 3.2. c – výměna ukazatele k hrobu vojína I. Kubince
2) usnesení č.1 ze dne 29. 1. 2007
body 3.1.1, 3.1.2
3.1.3. - zůstává – (likvidace trávy ….....)

2.2. Informaci stavebního dozoru s postupem prací na stavební úpravě kaple sv. Maří Magdalény.

2.3. Obsah protokolu z jednání se zástupcem fy. KONEKO s.r.o. Ostrava ze dne 4. 4. 2007 ve věci odkanalizování obcí Štítina, Nové Sedlice a Mokré Lazce.

2.4. Obsah dopisu Národního památkového ústavu ve věci stanoviska k postupu při opravě kaple sv. Maří Magdalény.

2.5. Obsah dopisu p. Karla Ulricha – zástupce obyvatel ul. Havlíčkové ve věci stavu této komunikace.

2.6. Žádost Bc Daniela Broďáka, bytem ul. Komenského 237, Štítina, o koupi pozemku – zahrady parc.č. 65/3 v k.ú. Štítina. Materiál bude zařazen do nejbližšího jednání.


3.UKLÁDÁ:


3.1. Řediteli Základní školy gen. Heliodora Píky a MŠ Štítina, okr. Opava, příspěvková organizace, 747 91 Štítina, ul. Komenského 26 Mgr. Danielu Matyáškovi – v termínu 2x ročně předložit zřizovateli – obci – plnění ukazatelů – rozbor hospodaření.

3.2. Stavebnímu dozoru p. Jiřímu Hackenbergovi, aby ve stavebním deníku na stavební úpravě kaple sv. Maří Magdalény :
1. položkově uváděl prováděné práce
2. Vytrhával a zakládal jednotlivé listy deníku.
/T : trvale/

3.3. Starostovi obce vyjednat u u fy. WINRO s.r.o., Velké Hoštice, změnu ve smlouvě o dílo na stavební úpravy kaple sv. Maří Magdalény v bodě XI. Závěrečné podmínky odst. 2. změnit délku záruky z 36 měsíců na 60 měsíců.
/T : neodkladně/

3.4. Starostovi obce zaslat obecním úřadům Mokré Lazce a Nové Sedlice protokol z jednání ze dne 4.4.2007 ve věci odkanalizování obcí.
/T : do 30.4.2007/

3.5. Starostovi obce přizvat do jednání zastupitelstva obce zástupce Mikroregionu Matice Slezské ve věci vzájemné informovanosti.

3.6. Starostovi obce řešit :

1. Parkování nákladních automobilů na obecních komunikacích.
2. Opravu obecního rozhlasu.
3. Vyhodnocení nájemních smluv, které uzavřela obec.
4. Pracovníky OÚ Štítiny údržbu v celé obci.
5. Uplatnění závad zhotovitele fy. AMBIT s.r.o. na stavbách : Hřbitov a sportovní areál.
6. Návrh strategie rozvoje obce pro období 2007-2010.
7. Průtočnost potoku Sedlinka
8. Umístění tiskárny v internetové místnosti knihovny
9. Provedení sondy na ul. Havlíčkové, která prokáže skladbu této vozovky pro případ její rekonstrukce.
/T : do 30. 4. 2007/

 

Starosta obce: Štěpán Koník:.............................................

Místostarosta: Erich Kaluža:...............................................

Ověřovatelé: Ing. Zbyněk Skyba..........................................

p. Zdeněk Šimeček...............................................................
 


Zveřejněno 22. 1. 2008