Usnesení č. 5 (4. 6. 2007)

USNESENÍ č.5
Z mimořádného zastupitelstvo obce Štítina
ze dne 4. června 2007
______________________

Přítomno: všech 9 členů

ZASTUPITELSTVO OBCE PO PROJEDNÁNÍ:
_______________________________________

 

1.SCHVALUJE:

1.1. V souladu s § 39 zákona č. 128/2000 Sb., pronajmout prodejnu nákupního střediska č.p. 287, parcelní čísla 452, 326/14 a 326/15, ul. Hlavní v k.ú. Štítina v termínu od 1. července 2007 na dobu 5-ti let společnosti:
HRUŠKA s.r.o.
Na Hrázi 3228/2
732 05 Ostrava - Matinov
/hlasování – 7 pro 2 proti/


2. BERE NA VĚDOMÍ :

2.1. Obsah dopisu spoluobčanů doručeného na OÚ Štítina dne 24. 5. 2007, kde žádají o vydání vyhlášky na zákaz používání travních sekaček a jiných hlučných strojů v neděli a o svátcích, taktéž upozornění na černý štiplavý kouř z komínů RD na ul. Komenského.

2.2. Předaný materiál od starosty obce:
a) vzor obecně závazné vyhlášky obce (dále jen OZV), kterou se stanovuje zákaz spalování suchých rostlinných materiálů v obci.
b) vzor OZV, kterou se zakazují některé druhy paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování v obci.
c) Nález Ústavního soudu ČR k OZV obce Těrlicko č. 3/2003, o ochraně veřejného pořádku na území obce Těrlicko. Pro potřeby OZV Štítina lze využít obsah čl. 9 odst.1,2,3 – noční klid v obci

2.3. Informaci starosty obce o schválení dotace ve výši 1,8 mil. Kč na obnovu kaple vs. Maří Magdalény z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, dotačního titulu „Program rozvoje Severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu.“ - dotačního titulu
č.2 investice pro rozvoj cestovního ruchu, pro rekonstrukci památkově chráněných objektů v majetku obce.

 


Starosta obce: Štěpán Koník:...............................................

Místostarosta: Erich Kaluža:.................................................

Ověřovatelé: Ing. Jana Hynarová ........................................

p. Martin Paroulek ................................................................
 


Zveřejněno 22. 1. 2008