Usnesení č. 6 (20.6.2007)


USNESENÍ č.6
Zastupitelstva obce Štítina
ze dne 20. června 2007
______________________

Přítomno: všech 9 členů


ZASTUPITELSTVO OBCE PO PROJEDNÁNÍ:
_______________________________________


1.SCHVALUJE:

1.1. Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2006 včetně zprávy Nezávislého auditora Krajského úřadu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2006 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření :
Členové finančního a kontrolního výboru při zastupitelstvu obce budou ve větší míře spolupracovat s účetní obce při sledování naplňování a čerpání schváleného rozpočtu.
Každé jednání zastupitelstva bude mít k dispozici výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce k danému měsíci.
Rozpočtové úpravy budou prováděny častěji
Podle potřeby bude požádána o účast v jednání zastupitelstva obce účetní obce.

/hlasování - 9 pro/

1.2. Rozpočtové opatření č. 2 za dne 20. 6. 2007
/hlasování - 9 pro/

1.3. Prodejní cenu za pohlednice obce Štítina – 3,-Kč. Pohlednice byla zhotovena a zafinancována v rámci „Vesnice roku 2004 Moravskoslezského kraje“.
/hlasování - 9 pro/

 

2. RUŠÍ :

2.1. S okamžitou platností výsledek poptávkového řízení - hodnocení nabídek za dne 18. 6. 2007 včetně smlouvy č. 2007072 ze dne 18. 6. 2007 s p. Janem Paverou, Palackého 70, 747 91 Štítina, na výměnu oken budovy ZŠ Štítina – projekt „OKNA DOKOŘÁN“

/hlasování – 8 pro 1 se zdržel/


3.UKLÁDÁ:


3.1. Starostovi obce

a) Dát ve známost občanům možnost získání informací v rámci programu na OÚ u p. Vlčkové Martiny o vlastnictví – výměrách.

b) Vypracovat přehled zahradní techniky, která je v majetku obce.

c) Aktualizovat a zkvalitnit internetové stránky obce

d) Zajistit pro pracovníky OÚ Štítina bezpečnostní školení, ochranné pomůcky a výkazy práce.

e) Prověřit hlučnost odsávacího zařízení ve stolárně Fy BALARIN, na ul. Ivana Kubince.

f) Předložit návrh na označení ulic, budov.

g) Seznámit se z návrhem územního plánu Opavy v návaznosti na napojení cyklotras z obce.


4. NESOUHLASÍ :

4.1. S návozem kameniva a vytvoření skládky na ploše „bývalého starého pivovaru“.


Starosta obce: Štěpán Koník:...........................................

Místostarosta: Erich Kaluža:.............................................

Ověřovatelé: Jiří Bortel …..................................................

Luděk Schveidler ..............................................................
 


Zveřejněno 22. 1. 2008