Usnesení č. 7 (25. 6. 2007)


USNESENÍ č.7
z mimořádného jednání
Zastupitelstva obce Štítina
ze dne 25. června 2007
______________________


Přítomno: 7 členů
Omluveni : Ing. Zbyněk Skyba, Luděk Schweidler

ZASTUPITELSTVO OBCE PO PROJEDNÁNÍ:
_______________________________________


1.SCHVALUJE:

1.1. Vyhlášení poptávkového řízení k podání nabídky na zakázku malého rozsahu s názvem „Výměna oken budovy školy v obci Štítina“. Obec získala grant z programu Moravskoslezského kraje „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2007“
Název projektu : „OKNA DOKOŘÁN – výměna oken budovy školy v obci Štítina“.
Termín realizace : ukončení do 31. srpna 2007
Podání nabídek : uzávěrka je 2. července 2007 ve 12ºº hod. poštou nebo osobně na adresu Obec Štítina, Hlavní 68
/hlasování - 7 pro/

1.2. Podmínku, aby výběrové komise pro vyhodnocení příslušných nabídek byly tvořeny členy zastupitelstva obce.
/hlasování - 7 pro/

1.3. DODATEK č. 1 – Smlouvy o dílo 2007/III/1 uzavřený mezi Obci Štítina a Winro s.r.o., Opavská 429, 747 31 Velké Hoštice.
Článek IV. - doby plnění, termín dokončení se mění :
z původního : 30. 6. 2007
nově : do 31. 8. 2007
Zdůvodnění : Dodržení podmínek spolufinancování akce : „Obnova kaple sv. Maří Magdalény k.ú. Štítina parc.č. 121.“ se státním rozpočtem.
Ostatní body smlouvy se nemění a nedoplňují.
/hlasování - 7 pro/

1.4. Předložený návrh 3 ks informačních tabulí o kulturní památce kapli sv. Maří Magdalény včetně průběhu oprav v roce 2006-2007
/hlasování -7 pro/

1.5. Smlouvu o nájmu nákupního střediska č.p. 287, ul. Hlavní v k.ú. Štítina s HRUŠKOU spol. s r.o. se sídlem Na Hrázi 3228/2, 723 05 Ostrava – Martinov.
/hlasování – 7 pro/ 

 

Starosta obce: Štěpán Koník:...................................................

Místostarosta: Erich Kaluža:......................................................

Ověřovatelé: MuDr. Kateřina Šimečková.................................

p. Martin Paroulek................................................................
 


Zveřejněno 22. 1. 2008