Usnesení č. 9 (20. 9. 2007)


USNESENÍ č.9
Zastupitelstva obce Štítina
ze dne 20. září 2007
______________________


Přítomno: všech 9 členů

ZASTUPITELSTVO OBCE PO PROJEDNÁNÍ:
_______________________________________


1.SCHVALUJE:


1.1. Rozpočtové opatření č. 3 ze dne 20. 9. 2007
/hlasování - 9 pro/

1.2. Dodatek ke smlouvě ze dne 20. 9. 2004 mezi obcí a p. Tomášem Kubánkem, ul. Záhumení 52, Kravaře. V článku VIII za odběr el. Energie bude od 1. 9. 2007 placen paušální poplatek ve výši 5.000,-Kč (měsíčně a následně bude jednou ročně provedeno konečné vyúčtování na základě skutečné spotřeby elektroměru č. 04182042109864.
/hlasování - 8 pro - 1 proti/

1.3. Dodatek k vnitřní směrnici č.3 „směrnice o účetnictví“ čl.12 – stravování zaměstnanců a čl.13 – účtování o sociálním fondu
/hlasování - 9 pro/

1.4. Mandátní smlouvu mezi obcí a p. Jiřím Hackenbergem, Hobzíkova 17, 746 01 Opava, na zajištění technického dozoru akce „Výměna oken budovy ZŠ v obci Štítina“
/hlasování -9 pro/

1.5. Kupní smlouva mezi p. Jiřím Miketou, ul. Julia Fučíka 171, 747 91 Štítina a obcí Štítina na pozemek parc.č. 849, orná půda o výměře 3034m² (část plochy hasičského cvičiště).
/hlasování – 9 pro/

1.6. Přijetí nabídky p. Jiřího Schweidlera, U vodojemu 4, 747 95 Suché Lazce, na provádění zimní údržby komunikací v obci Štítina na období 2007/2008
/hlasování – 9 pro/

1.7. Záměr realizování stavebních prací na ul. Havlíčkové v úseku – od mostu přes Sedlinku až k RD č.p. 269 manželů Zdrálkových.
/hlasování – 9 pro/

1.8. Poskytnutí příspěvku ve výši 8.000,-Kč p. Lukáši Balnerovi – statutárnímu zástupci Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Ostrá Hůrka, Komenského 45, 747 91 Štítina, na úhradu nákladů spojených s účastí na celostátním kole Svojsíkova závodu ve dnech 26.-29. 9. 2007 v Táboře v Jížních Čechách.
/hlasování – 9 pro/

1.9. Písemnou výzvu k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby. Příprava projektové dokumentace k projektu „Výměna zastaralého otopného systému za ekologicky šetrný v budově školy v obci Štítina“.
/hlasování – 9 pro/

1.10. Písemnou výzvu k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby. Příprava projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí příslušného správního rozsahu k projektu „Výměna oken a zateplení budovy školy v obci Štítina“, část zateplení budovy.
/hlasování – 9 pro/

1.11. Uvolnění částky 6.724,-Kč na zakoupení „psí známek“ pro potřeby Obecního úřadu Štítina
/hlasování – 9 pro/

1.12. Příkaz k provedení řádné periodické inventarizaci stavu hospodářských prostředků, hmotného majetku, zásob, pokladní hotovosti, závazků, pohledávek u všech rozpočtových organizací Obecního úřadu ve Štítině ke dni 31. 12. 2007.
/hlasování – 9 pro/


2. BERE NA VĚDOMÍ :

2.1. Obsah dopisu starosty obce ze dne 11. 9. 2007 č.j. 626/07 adresovaný na Zemědělskou vodohospodářskou správu, oblast povodí Odry, pracoviště Ostrava, Ing. Sylva Lokajová, Libušina 8, 702 99 Ostrava ve věci :nedostatečné ochrany obce Štítina proti vodě z potoku Sedlinka.

2.2. Že před realizaci stavebních prací na ul. Havlíčkové v úseku od mostu Sedlinky až k RD č.p. 269 manželů Zdralkových, se k 3. 10. 2007 vyjádří k předložené nabídce stavebních prací p. Karel Ulrich.

2.3. Požadavek obce Štítina za dne 31. 8. 2007 č.j. 600/2007 u České pošty s.p. na zajištění diskrétní zóny na místní poště v budově obecního úřadu ul. Hlavní 68.

2.4. Kontrolu usnesení zastupitelstva obce č.6 ze dne 20. 6. 2007 – splněno :
3.1. a, b, d, e, g


3.UKLÁDÁ:

3.1. Starostovi obce :

a) Iniciovat jednání ke snížení počtu členů školní rady při ZŠ gen. H. Píky – na 3 členy.

b) Předložit návrh obecních webových stránek
/T : do 3. 10. 2007/

c) S majiteli pozemku řešit „průchodnost“ pro pěší v úseku po levé straně potoku Sedlinky (proti toku) od mostu z ul. Julia Fučíka směr k Brandžuře.

d) S dotčenými institucemi řešit „nevhodné“ parkování aut na ul. Nádražní při nájezdu z ul. Hlavní.

e) Zajisti opravu plotu - uvedení do původního stavu po povodni 7. 9. 2007 u p. Jaroslava Hubinky, na ul. Palackého.

f) Požádat Zemědělskou vodohospodářskou správu, pracoviště Ostrava, Libušina 8, 702 99 Ostrava, aby zajistili odstranění stromů a keřů bránících toku Sedlinky.

g) Organizačně zajistit možnost občanům obce odnášet větve ze svých zahrad k dalšímu zpracování – drcení.

3.2. Finančnímu výboru předložit návrh na další využití pozemku parc.č. 65/3 – zahrada, o výměře 1245 m², ke dni 31. 12. 2007 končí stávající nájemní smlouvy.
/T : 3. 10. 2007
zodp. Ing. Zbyněk Skyba/

 

 

 

 

 

Starosta obce: Štěpán Koník:.......................................................................

Místostarosta: Erich Kaluža:........................................................................

Ověřovatelé: p. Zdeněk Šimeček................................................................

Ing. Zbyněk Skyba.................................................................


 


Zveřejněno 22. 1. 2008