Usnesení č. 10 (15. 8. 2007)

USNESENÍ č.10
Zastupitelstva obce Štítina
ze dne 15. října 2007
______________________


Přítomno: všech 7 členů
Omluveni : Luděk Schweidler, Zdeněk Šimeček

ZASTUPITELSTVO OBCE PO PROJEDNÁNÍ:
_______________________________________


1.SCHVALUJE:


1.1. Smlouvu o dílo č.20/2007 mezi obci a KOWIT PLUS s.r.o. , Ing. Waltrem Kociánem, Březová 8, 747 21 Kravaře. Předmětem smlouvy o dílo je zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí příslušného správního úřadu k projektu „Výměna oken a zateplení budovy škola v obci Štítina, část zateplení.“Předání díla nejpozději do 17. 12. 2007. cena díla : 69.793,50 Kč (vč.DPH).
/hlasování - 7 pro/

1.2. Smlouvu o dílo č.2007/02 mezi obci a ENGLIŠ PROJEKT, Ing. Englišem Zdeňkem, U Mlýnku 6, 747 05 Opava 5. Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace k provedení stavby „Výměna zastaralého otopného systému za ekologicky šetrný v budově školy v obci Štítina“. Předání díla do
17. 12. 2007. Cena díla : 157.900,-Kč (vč.DPH).
/hlasování – 7 pro/

1.3. Smlouvu mezi obcí a Ing. Jiřím Křupkou, Ostrava – Vyškovice, Břustkova 584/33, 700 30 Ostrava. Předmětem smlouvy je provést energetický audit objektu budovy školy ZŠ v obci Štítina. Cena díla : 69.020,- Kč (vč. DPH)
/hlasování - 7 pro/

1.4. Poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,-Kč Spolku skvělých mužů, Hlavní 257, Štítina, IČO: 26655161, v zastoupení p. Tomáše Halšky. Předmětem smlouvy je partnerská spoluúčast při zajištění akce chlapi dětem V., která se bude konat dne 9. 11. 2007 v prostorách ZŠ gen. Heliodora Píky
/hlasování -7 pro/

1.5. Úprava rozpočtového výhledu na roky 2008-2009.
Výdaje : splátka dlouhodobého úvěru /x-8124/.........249.999,-Kč
úprava nespec. rezervy : ….......................249.999,-Kč
/hlasování – 7 pro/

 


2. BERE NA VĚDOMÍ :

2.1. Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Štítina v roce 2007. který k datu 30. 9. 2007 provedli na základě písemné žádosti obce pracovníci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru kontroly ve dnech 10.10.-11.10.2007. Materiál převzali předsedové finančního a kontrolního výboru při OÚ Štítina.

2.2. Žádost majitelů pozemku č.224/1 paní Jany Dědičové a pana Andreje Kubelky, v k.ú. Štítina „lokalita nového stavebního obvodu – Zahumení“ (naproti ZŠ gen. Heliodora Píky), která obsahuje :
- darovací smlouvu, záměr investorů a časový plán realizace záměru.

 

 

 

 

 

 

Starosta obce: Štěpán Koník:.............................................

Místostarosta: Erich Kaluža:...............................................

Ověřovatelé: p. Martin Paroulek..........................................

MUDr. Kateřina Šimečková..................................................


 


Zveřejněno 22. 1. 2008