Usnesení č. 11 (21. 11. 2007)


USNESENÍ č.11
Zastupitelstva obce Štítina
ze dne 21. listopadu 2007
______________________


Přítomno: všech 8 členů
Omluveni : Zdeněk Šimeček

ZASTUPITELSTVO OBCE PO PROJEDNÁNÍ:
_______________________________________


1.SCHVALUJE:

1.1. Obecně závaznou vyhlášku (dále OZV) č. 1/207 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Výše poplatku je stanovena na 480 Kč na osobu a rok 2008.
/hlasování - 7 pro
1 se zdržel/
Poznámka :
Dle OZV č.16/2001 – původní článek č.11
5. Obec, která poplatky spravuje může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek, nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.

1.2. Pro fyzické a právnické osoby oprávněné k podnikání v katastru obce, při jejichž činnosti vznikají odpady zařazené podle katalogu jako odpad podobný komunálnímu, cenu od 1. 1. 2008 ve výši 2500,-Kč. V této ceně je 1Ks samolepek na popelnici 110 l, igelitové pytle na plasty a možnost odkládání skla do kontejnerů rozmístěných na stanovištích v obci.
/hlasování – 5 pro 3 se zdrželi/

1.3. Podání žádosti u České státní spořitelny, státního podniku „v likvidaci“, Václavské náměstí 42, 110 00 Praha 1, na přímý prodej pozemku parc.č. 861/65 v k.ú. Štítina o výměře 153 m², ostatní plocha za cenu 400,-Kč.
/hlasování - 8 pro/

1.4. Na základě předložených žádostí poskytnout :
a) Klubu přátel při MŠ Štítina 3000,-Kč na zakoupení tomboly pro maškarní ples konaný dne 26. 1. 2008.
b) ZŠ gen. H. Píky a MŠ Štítina , okres Opava, příspěvkové organizaci : 5000,- Kč na akci Vánoce ve škole, která se uskuteční dne 14. 12. 2007 v prostorách ZŠ.
c) Panu Kamilu Bortlovi, bytem ul. Nádražní č. 115, 747 91 Štítina : 8000,-Kč na foto materiál, který bude pořízen pro vernisáž fotografií od 8.1.2008 do 4.2.2008 v Městské knihovně Petra Bezruče v Opavě.
/hlasování -6 pro 2 se zdrželi/

1.5. Rozpočtové opatření č. 4 ze dne 21. 11. 2007, které upravuje
– příjmy o 121.000,- Kč
– výdaje o 174.00,- Kč
Po úpravách zůstává nespecifikovaná rezerva ve výši 1.791.538,-Kč
/hlasování – 8 pro/

1.6. V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. §23 odstavce 3 (zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání) zvýšení počtu žáku ve třídách MŠ u Základní školy generála Heliodora Píky a Mateřské škole Štítina, okres Opava, příspěvkové organizaci.
Zdůvodnění :
– povolená kapacita prostor MŠ nebude překročena
– zvýšený počet nebude na újmě kvalitě vzdělávací činnosti a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochraně zdraví.
/hlasování – 8 pro/
 

 

2. BERE NA VĚDOMÍ :

2.1. Kontrolu usnesení zastupitelstva obce č. 9 ze dne 20. 9. 2007 – splněno :
3.1. - a, c, d, e, f

2.2. Rozpočet svazku obcí – Mikroregion Matice Slezské na rok 2007 s výhledem do roku 2010.

2.3. Obsah zápisu č.3 ze dne 8. 11. 2007 projekty na zateplení, otopný systém v objektu ZŠ a MŠ gen. H. Píky ve Štítině.

2.4. Výroční zprávu školy – školní rok 2006-2007, Základní školy gen. Heliodora Píky a Mateřské školy Štítina, okres Opava, příspěvková organizace.


3. VYDÁVÁ :

3.1. Územní plán obce Štítina – změnu č. 1 formou opatření obecné povahy v souladu s ustanovením § 54 zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon).
/hlasování – 8 pro/


4. URČUJE :

4.1. V souladu se zákonem 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) zástupce obce Štěpána Koníka – starostu, ke spolupráci s pořizovatelem Územního plánu obce Štítina.
/hlasování – 8 pro/

 


5. NEPŘIJÍMÁ :

5.1. Darovací smlouvu (návrh obsahu) předloženou panem Andrejem Kubelkou, bytem ul. Jarní 19 č. 826, 748 01 Hlučín a paní Janou Dědičovou, Kosmonautů 18, 748 01 Hlučín, na pozemek parc.č. 224/1 v k.ú. Štítina, za účelem vybudování bezprašné komunikace a dešťové kanalizace.

 

 

 

Starosta obce: Štěpán Koník:..............................................

Místostarosta: Erich Kaluža:................................................

Ověřovatelé: Ing. Zbyněk Skyba .........................................

Jiří Bortel …...........................................................................


 


Zveřejněno 22. 1. 2008