Usnesení č. 12 (12. 12. 2007)


USNESENÍ č.12
Zastupitelstva obce Štítina
ze dne 12. prosince 2007
______________________


Přítomno: od 17ºº hod 6 členů / od 18³º hod 7 členů
Omluveni : MUDr. Kateřina Šimečková, Zdeněk Šimeček

ZASTUPITELSTVO OBCE PO PROJEDNÁNÍ:
_______________________________________


1.SCHVALUJE:

1.1. Představený návrh webové aplikace obce Štítina od p. Radima Steuera, GD Studio, ul. Polní 27b, 746 01 Opava. Cena díla : 10.000,-Kč
/hlasování - 6 pro/

1.2. V souladu s § 13 zákona č.250/2000 Sb., pravidla rozpočtového provizoria obce na rok 2008. Měsíční výdaje na jednotlivých kapitolách nesmí přesáhnout jedné dvanáctiny celkové roční částky za rok 2007.
/hlasování – 6 pro/

1.3. Na základě žádosti Bc. Daniela Broďáka, ul. Komenského č. 237, Štítina a manželů Dany a Jiřího Baranových , ul. Komenského 3, Štítina (dále jen nájemci) Dodatky nájemních smluv ze dne 19.8.2002 na pronájem části obecního pozemku parc.č. 65/3, kde v článku IV – nájemní vztahy se prodlužuje na dobu tj. Do 31.12.2012.
V článku V. Smluvní strany se dohodly, že roční nájemné bude činit : 250,-Kč. (slovy : dvěstěpadesátkorunčeských) – dosud 200,-Kč. Zbývající ujednání nájemních smluv zůstávají beze změn! Pronajímatel – obec Štítina, připomíná, že pronajaté pozemky lze užívat pouze jako zahradu !!
/hlasování - 6 pro/

1.4. Rozpočtové opatření č.5
výdaje : 127.449,-Kč
Platba za služby : zajištění technicko-administrativní asistences realizací projektu v roce 2007.
/hlasování -6 pro/

1.5. Smlouva na zajištění asistence s realizací podpořených projektů mezi obci Štítina a Media Content Experts s.r.o. Ostrava.
Cena s DPH : 30.529,-Kč
/hlasování – 6 pro/

1.6. Výši 15.000,- Kč pro vystavování objednávek starosta obce. Objednávky s vyššími hodnotami než 15.000,-Kč musí projednat finanční výbor při OÚ Štítina.
/hlasování – 6 pro/

1.7. Doplněk organizačního řádu čl. 5 obce Štítina ze dne 17.10.2006 : pro výkon funkce bude členům zastupitelstva obce poskytován při osobní návštěvě účetní OÚ Štítina „měsiční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce Štítina, rozpočtové příjmy – výdaje“.
/hlasování – 6 pro/

1.8. Místo konání kulturní akce: Tříkrálové odpoledne, chodíme po koledě, neděle 6. ledna 2008 v 15ºº hod. V kapli sv. Maří Magdalény ve Štítině. Vystoupí : soubor Bejatka, malá Bejatka a studenti Církevní konzervatoře Opava
/hlasování–7pro/


2. UKLÁDÁ :

2.1. Starostovi obce, aby projednal s jmenovaným členem finančního výboru při OÚ Štítina Ing. Aloisem Bradou možnost zapojení v práci výboru po uzdravení z nemoci.
T : do 17. 12. 2007


3. BERE NA VĚDOMÍ :

3.1. Obsah dopisu ing. Vítězslava Kupky ze Zemědělské vodohospodářské správy ze dne 7. 12. 2007, ve věci aktuálního stavu v řešení problematiky vodní nádrže a toku Sedlinka.

3.2. Starostou předložený materiál : Koncept strategického plánu rozvoje obce Štítina 9/2007.

3.3. Informaci předsedy finančního výboru Ing. Skyby o průběhu práce na rozpočtu obce na rok 2008.

 

 


Starosta obce: Štěpán Koník:..............................................

Místostarosta: Erich Kaluža:................................................

Ověřovatelé: Ing. Jana Hynarová .......................................

Luděk Schweidler.................................................................


 


Zveřejněno 22. 1. 2008
Aktualizováno 24. 1. 2008