Aktuality

Štítina má talent18. 5. 2022

26.5.2022 v 16.00 hod. v sále školy - pozvánka zde

Pohádkový den dětí13. 5. 2022

3.6.2022 od 15:30 hod. ve sportovním areálu Tatran Štítina - pozvánka zde

Dětský den9. 5. 2022

na hřišti v Nových Sedlicích ve dnech 27.5. a 28.5.2022 - pozvánka zde

Finanční sbírka pro Ukrajinu4. 4. 2022

Charita Hrabyně pořádá finanční humanitární sbírku na pomoc Ukrajině, přispět můžete do statických pokladniček umístěných v kanceláři OÚ Štítina nebo na naší poště. Sbírka potrvá do 29. dubna 2022.

Finanční pomoc pro Ukrajinu4. 3. 2022

Informujeme občany, kteří chtějí zaslat peněžní dar na pomoc Ukrajině, aby tak činili převodem na účty organizací, zabývající se pomocí, jako jsou například:

Člověk v tísni : Darujte - jednorázově - Člověk v tísni (clovekvtisni.cz)

Červený kříž : číslo účtu: 333999/2700, variabilní symbol 1502

Nadace Adra: SOS ADRA: Pomoc Ukrajině | Darujme.cz

Unicef: UNICEF vyhlašuje krizovou sbírku na pomoc Ukrajině | UNICEF Česká republika

Naši Ukrajinci: Naši Ukrajinci – webový rozcestník pomoci (nasiukrajinci.cz)

 

Podrobnější informace naleznate na stránkách ministerstva vnitra: Úvodní strana - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

 

OUTPLACEMENT2. 2. 2022

Úřad práce ČR nabízí komplexní balíček pro propuštěné zaměstnance.

příloha 1 - zobrazit

příloha 2 - zobrazit

Kampaň Policejního prezidia17. 1. 2022

Informujeme vás o kampani vytvořenou Policejním prezidiem, která aktuálně probíhá v celé České republice. Jedná se o hovor telefonního robota s varováním Policie ČR seniorů.

Starší lidé patří dlouhodobě mezi nejohroženější skupiny naší společnosti. Jejich mnohdy osamocený způsob života, důvěřivost a především touha po sociálním kontaktu z nich dělá snadný cíl a přitahuje k nim pozornost různých zlodějů, podvodníků a násilníků. Podvodníci stále intenzivně útočí na seniory s legendami vnuk a nemocnice. Okradených seniorů přibývá, mnohdy přijdou o veškeré své finanční prostředky. Zažívají existenční problémy, zdravotní a psychické dopady z prožitého traumatu a naletění podvodníkovi. Následky mnohdy bývají fatální. Proto jsme přistoupili k aktivní osvětě prostřednictvím telefonního kontaktu realizovaného robotem. Seniorům se staročeskými jmény a pevnými linkami bude doma vyzvánět telefon s následujícím vzkazem:

"Dobrý den, varování Policie České republiky. Věnujte, prosím, pozornost tomuto oznámení. Pokud se Vás bude někdo snažit přesvědčit, že je Váš příbuzný nebo že Vašeho příbuzného zastupuje jako doktor či notář a bude od Vás chtít poslat peníze na účet nebo si je bude chtít u Vás sám vyzvednout, vždy si tuto informaci ověřte a v případě podezření kontaktujte, prosím, Policii České republiky, a to na telefonním čísle 158. Děkujeme. Policie České republiky."

Informační sdělení10. 1. 2022

ukončení provozu kotlů na pevná paliva nižší než 3. emisní třídy - zobrazit

Obnova konstrukce chodníku ul. Hlavní a Ivana Kubince14. 12. 2021

Vážení spoluobčané,

 

jak jistě víte, Obec Štítina dlouhodobě podniká aktivity za účelem zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu, zejména pak chodců, a to především v průtahu obce kolem silnice II/467. Při této příležitosti bychom Vás rádi informovali, že v nejbližších dnech hodláme požádat o získání dotace na rekonstrukci stávajícího chodníku (projekt pod názvem „„Štítina – ul. Hlavní a I. Kubince, Obnova konstrukce chodníku“), který spojuje ulici Hlavní s ulicí I. Kubince, a to  v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, 21. VÝZVA „MAS OPAVSKO – IROP – ZVÝŠENÍ PODÍLU UDRŽITELNÝCH FOREM DOPRAVY 2021“, ve vazbě na výzvu ŘO IROP Č. 53 „UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY“.

Realizací projektu dojde:

  • ke zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu, zejména však chodců, a to v trase dopravně zatížené komunikace (silnice II/467). Projekt celkově přispěje ke vzájemnému respektu mezi řidičem a chodcem v rámci silničního provozu;
  • k posílení prvku bezbariérovosti (zejména u ohrožených skupin chodců jako jsou malé děti, senioři, osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, maminky s kočárky apod.), neboť řešení stavby odpovídá požadavkům na bezbariérové užívání stavby ve smyslu vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (např. provedení snížené obruby, hmatové úpravy, varovné pásy).

 

O dalším vývoji Vás budeme průběžně informovat.

Bezpečnostní desatero26. 8. 2019

Hasičský záchraný sbor ČR - informace zde

Mimořádné události v našem regionu25. 4. 2019

Seznámení právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení, s připravovanými krizovými opatřeními a se zprůsobem jejich provedení - Mimořádné události v našem regionu - zobrazit zde

Analýza rizik ORP Opava - zobrazit zde

Sociální služby18. 4. 2019

Individuální doprava - informace zde

Osobní asistence - informace zde

Poradna pro osoby se zdravotním postiženímOpava - informace zde

Kompenzační pomůcky - informace zde

First responder27. 3. 2019

Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje - informace zde

Nový portál - Válečné hroby a pietní místa25. 3. 2010

V těchto dnech byly pro veřejnost zpřístupněny informace o válečných hrobech, které jsou součástí centrální evidence válečných hrobů vedené Ministerstvem obrany v souladu ze zákonem č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech.

Informace jsou dostupné z internetových stránek „Válečné hroby“.

Do problematiky evidence válečných hrobů lze ze stránky „Válečné hroby“ vstoupit prostřednictvím odkazu „Evidence VH“ umístěném na levém panelu obrazovky. 

V evidenci lze vyhledávat údaje o válečných hrobech v České republice (Hledání VH v ČR) i o českých válečných hrobech v zahraničí (Hledání VH v zahraničí).

Údaje lze vyhledávat jednak podle údajů o osobách pohřbených ve válečných hrobech nebo připomenutých na pietních místech (záložka - Hledání podle osobních údajů) a také podle údajů o válečných hrobech (záložka – Hledání podle údajů o VH).

K zobrazení všech válečných hrobů v terénu prostřednictvím mapy slouží odkaz „Mapa lokalit VH“. Pro zobrazení jednotlivých válečných hrobů v ČR prostřednictvím tohoto odkazu je nutné provést přiblížení (větší detail mapy) vybrané oblasti. Válečné hroby v zahraničí se na mapě zobrazují i v základním náhledu.

Kliknutím myší na symbol válečného hrobu zobrazeného v mapě lze zobrazit další související informace.

Součástí informací o válečném hrobu je jeho zobrazení na mapovém podkladu (pokud jsou známy údaje GPS), související fotodokumentace a e-mailový kontakt na osobu zodpovědnou za správnost a úplnost zobrazených údajů.